Imieniny: Małgorzata, Marta, Wiktor
sobota 22 lutego 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Wydział Obsługi Mieszkańców

Naczelnik Marta Wepa
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.poczta@um.warszawa.pl
pokój: 007
telefon:

 • 22 443 40 00 - punkt informacyjny
 • 22 443 40 04 do 06- architektura, działalność gospodarcza, geodezja, gospodarka nieruchomościami, infrastruktura, kultura, ochrona środowiska, oświata, sport, sprawy lokalowe, zdrowie
 • 22 443 40 01 - fax

zakres działania:

 • wykonywanie zadań związanych z obsługą mieszkańców w zakresie przyjmowania wniosków, skarg i innej korespondencji, udzielanie informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw oraz wydawania dokumentów,
 • zbieranie informacji na temat stanu spraw kierowanych za pośrednictwem Wydziału do rozpatrzenia przez komórki organizacyjne Urzędu, a także informowanie o stanie ich realizacji w zakresie przestrzegania terminów i procedur,
 • przygotowywanie bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz, a także opracowywanie propozycji udoskonaleń zasad i procedur obsługi interesantów oraz ich wdrażanie,
 • wykonywanie zadań w zakresie działalności gospodarczej i zezwoleń.

Więcej:
Załatw sprawę w Urzędzie
Zarezerwuj wizytę w Urzędzie

Status Spraw Interesanta:

Wypełnij ANKIETĘ

Najczęściej zadawane pytania

Od 17 stycznia 2013 roku to klient wybiera organ paszportowy, w którym będzie się ubiegał o wydanie dokumentu paszportowego.

Dnia 17 grudnia 2012 roku została ogłoszona ustawa z 16 listopada 2012 r.
o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (DZ.U z 2012 r. poz. 1415).

Najistotniejsza zmiana, obowiązująca od 17 stycznia 2013 roku, to możliwość złożenia wniosku o wydanie paszportu w dowolnym organie paszportowym, niezależnie od miejsca stałego pobytu osoby. W tym samym organie dokument będzie można odebrać.
Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców, co do miejsc składania i odbioru paszportów, poniżej podajemy adresy punktów paszportowych na terenie
m.st. Warszawy:

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW:

W Oddziale Paszportów - w wyznaczonych punktach obsługi paszportowej:

Referat Paszportów nr 1:
00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11
Wejście "C" - składanie wniosków
Wejście "B" - wydawanie dokumentów paszportowych
Telefon: 22 695 73 88
Fax: 22 695 73 45
Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 - 17.30
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.30
piątek: 8.00 - 14.00

Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy:
Telefon: 22 695 73 88
Fax: 22 373 30 53
Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 - 17.30
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.30
piątek: 8.00 - 14.00

Referat Paszportów nr 2:
Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy:

01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 70
Telefon: 22 695 73 88
Fax: 22 533 78 68
Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 - 17.30
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.30
piątek: 8.00 - 14.00

Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie m. st. Warszawy:
02-015 Warszawa, pl. Starynkiewicza 7/9
Telefon: 22 695 73 88
Fax: 22 257 93 56
Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 - 17.30
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.30
piątek: 8.00 - 14.00

Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy:
01-627 Warszawa, ul. Słowackiego 6/8
Telefon: 22 695 73 88
Fax: 22 207 14 32
Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 - 17.30
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.30
piątek: 8.00 - 14.00

Referat Paszportów nr 3:
03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10
Telefon: 22 695 73 88
Fax: 22 619 49 80
Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 - 17.30
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.30
piątek: 8.00 - 14.00

Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy:
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
Telefon: 22 695 73 88
Fax: 22 338 00 29
Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 - 17.30
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.30
piątek: 8.00 - 14.00

Referat Paszportów nr 4:
02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Telefon: 22 695 73 88
Fax: 22 855 09 75
Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 - 17.30
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.30
piątek: 8.00 - 14.00
Więcej informacji dotyczących dokumentów paszportowych wraz z kartą informacyjną na stronie: http://www.bip.mazowieckie.pl/cmsws/page/?D;1136.

Małgorzata Kowalczyk
Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana:

1.      niezwłocznie zawiadomić o tym właściwy Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy (dla mieszkańców m. st. Warszawy), organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu placówkę konsularną

 • zawiadomienie o utracie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych - odpowiednio rodzica albo opiekuna lub kuratora ustanowionego przez sąd, we właściwym obsługującym Urzędzie Dzielnicy m. st. Warszawy (dla mieszkańców m.st. Warszawy), organie gminy lub w urzędzie konsularnym
 • za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną, która czasowo przebywa, w szczególności w związku z wypoczynkiem, leczeniem lub nauką, pod opieką innej osoby niż rodzic lub opiekun ustanowiony przez sąd, o utracie dowodu osobistego zawiadamia opiekun faktyczny tej osoby
 • w przypadku niemożności osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, zawiadomienia może dokonać pełnomocnik, po okazaniu pełnomocnictwa udzielonego na piśmie
 • zawiadomienie o utracie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej
 • zawiadamiający jest obowiązany podać imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki posiadacza utraconego dowodu osobistego oraz wystawcę dowodu osobistego

2.      niezwłocznie zawiadomić Policję - w przypadku kradzieży dokumentów, dodatkowe informacje w sprawie zastrzegania dokumentów dostępne są na stronie: www.dokumentyzastrzezone.pl

3.      wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu - w Urzędzie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy (stanowisko obsługi nr 2)

4.      utratę dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego można zgłosić w: Urzędzie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. 1. Praskiego Pułku 33

 • stanowisko nr 2 - dowody osobiste (sala obsługi Wydziału Obsługi Mieszkańców) tel. 22/773-60-10
 • stanowisko nr 7 i 8 - prawa jazdy, dowody rejestracyjne (sala obsługi Wydziału Obsługi Mieszkańców) tel. 22/773-60-01

Po otrzymaniu informacji o utracie dowodu osobistego tutejszy organ niezwłocznie unieważnia dokument w systemie informatycznym oraz wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego.

Osoba, która zagubiła prawo jazdy może zasięgnąć informacji, czy dany dokument został dostarczony przez osoby trzecie do Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, nr tel. 22/773-60-01. Jeśli nie został dostarczony należy niezwłocznie zawiadomić Urząd o utracie prawa jazdy. Po złożeniu wniosku poprzedni blankiet jest automatycznie anulowany w systemie z chwilą zamówienia nowego dokumentu. Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy można złożyć w Urzędzie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, na stanowisku nr 7 i 8 - sala obsługi Wydziału Obsługi Mieszkańców. Do wniosku należy dołączyć:

 • jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem
 • oświadczenie o okolicznościach utraty dokumentu
 • dowód wpłaty za nowy blankiet prawa jazdy w wysokości 84,00 zł
  oraz okazać dowód osobisty.

Nowy dokument będzie do odbioru po ok. 10-14 dniach.

Osoba, która zagubiła dowód rejestracyjny może zasięgnąć najpierw informacji, czy dany dokument został dostarczony przez osoby trzecie do Urzędu Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, nr tel. 22 773-60-01. Jeżeli osoba zgłosi w Urzędzie Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy (stanowisko nr 7 i 8 - sala obsługi Wydziału Obsługi Mieszkańców) utratę dowodu rejestracyjnego lub złoży wniosek o wydanie wtórnika dokumentu, wówczas przedmiotowa informacja odnotowywana jest w systemie komputerowym. Wydanie nowego dokumentu (czy to pozwolenie czasowe czy dowód rejestracyjny) unieważnia poprzedni blankiet. Do wniosku należy załączyć:

 • oświadczenie o okolicznościach utraty dokumentu
 • odpis ostatniego badania technicznego pojazdu (chyba, że w tut. ewidencji pojazdów widnieje aktualny termin następnego badania technicznego i nie jest on krótszy niż miesiąc)
 • tablice rejestracyjne - w celu ich ponownej legalizacji (dotyczy tablic „białych")
  oraz okazać dowód osobisty.

Koszt wtórnika dowodu rejestracyjnego wynosi:

 • w przypadku pojazdu posiadającego „białe" tablice rejestracyjne 67,00 zł
 • w przypadku pojazdu ze starymi „czarnymi" tablicami rejestracyjnymi 54,50 zł.

Na wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego oczekuje się około 14 dni. Na żądanie intresanta możliwe jest wydanie od ręki na ten okres pozwolenia czasowego. Koszt wydania pozwolenia czasowego  to 14,00 zł.

Osoby, które zostawiły do siebie numer telefonu kontaktowego przy składaniu wniosku, otrzymają powiadomienie SMS-em o przygotowanych dokumentach do odbioru. Natomiast interesanci, którzy nie zostawili numeru telefonu kontaktowego proszeni są o dowiadywanie się po około dwóch tygodniach od momentu złożenia wniosku pod numerem telefonu 22/773-60-01, czy dokument jest już gotowy do odbioru (dowody rejestracyjne produkowane są w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A w Warszawie).

Odbierając dowód rejestracyjny, właściciel pojazdu okazuje kartę pojazdu (jeśli była wydania) w celu dokonania odpowiedniego wpisu.

- Niezwłocznie - sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
- Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
- Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

Dowód osobisty wyrabiany jest w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, a wydawany jest bezpłatnie.

Wydział Spraw Cudzoziemców
Warszawa, ul. Długa 5, tel. (022) 695 67 70, (022) 695 67 73
e-mail: legalizacjapobytu@mazowieckie.pl
dni i godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek: 10:00-17:30
wtorek, czwartek, piątek: 8:00-15:00
środa: nieczynne

W ewidencji gruntów i ewidencji podatkowej adres ulega zmianie na wniosek właściciela.
Odnośnie ewidencji gruntów - służy do tego druk: Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków.
Odnośnie ewidencji podatkowej - należy wybrać i wypełnić właściwy druk, dla osób fizycznych są to:
IN-11 (dotyczy działek budowlanych),
IL-11 (dotyczy terenów leśnych),
IR-11 (dotyczy terenów rolnych).

 Wypisy zawierające dane osobowe wydawane są na żądanie:

 • właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal,
 • osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie,
 • zainteresowanych organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Wypisy nie zawierające danych osobowych może otrzymać każdy zainteresowany.

 Jeżeli w ewidencji gruntów figuruje użytek Ls, wówczas z wnioskiem o wycięcie drzew należy wystąpić do Lasów Miejskich przy ul. Korkowej 170A, 04-549 Warszawa, tel. (22) 612-25-60.

 W każdą sobotę w godzinach 1000-1400 na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy przy ul. 1. Praskiego Pułku 33 jest postawiony kontener na sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Rozpoczęcie i zakończenie budowy zgłasza się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 11, 02-366 Warszawa, tel.: (22) 326-15-15, 326-15-42, fax: (22) 326-15-41. Zgłoszenia należy dokonać, jeżeli taki obowiązek wynika z treści pozwolenia na budowę.

Z wnioskiem o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy może występować każdy, niezależnie od tego czy jest, czy nie jest właścicielem danej nieruchomości.

Oświadczenie o prawie do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane wypełniają osoby składające wniosek (inwestorzy wymienieni na wniosku i projekcie budowlanym). Takie oświadczenie jest załącznikiem do: 

 • wniosku o wydanie pozwolenie na budowę,
 • zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • zgłoszenia robót nie wymagających pozwania na budowę,
 • zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania.
 • Warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej można uzyskać w PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki.

 - ul. Warszawska 27, 05-400 Otwock, tel. (22) 778-29-10.

- ul. Warszawska 218, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. (25) 759-47-10

 • Warunki przyłączenia do sieci gazowej wydaje  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  Oddział Warszawa,   ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa. Wnioski można składać m.in. w biurach      obsługi klienta PGNiG, ale najlepiej zasięgnąć informacji na infolinii (22) 637-46-04
 • W sprawie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej zgłaszamy się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa tel. (22) 445-50-00.
 • Po warunki przyłączenie do sieci kanalizacyjnej dla osiedli Wola Grzybowska, Centrum, Groszówka, Zielona, Grzybowa zgłaszamy się do MPWiK S.A. (adres i telefon jak wyżej).
 • W przypadku kanalizacji w całym osiedlu Stara Miłosna sprawy związane z przyłączeniem do sieci załatwiamy w Zespole Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 25, 05-077 Warszawa-Wesoła, tel. (22) 773 83 39.

Można je nabyć odpłatnie w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie, ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa,
tel. (22) 443-17-57, (22) 443-17-58, (22) 443-17-89, (22) 443-18-67.

 Złożenie wyżej wymienionych wniosków i odbiór dokumentów z nimi związanych jest bezpłatne.

Radca Prawny/Adwokat przyjmuje w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Dzielnicy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33, pok. (-102) w godzinach:

Poniedziałek: 1400-1800

Wtorek: 1000-1400

Środa: 1100-1500

Czwartek: 1000-1400

Piątek: 1000-1400

Do korzystania z pomocy radcy prawnego przyjmującego interesantów w Urzędzie uprawnieni są:

- osoby do 26 roku życia;

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;

- seniorzy po ukończeniu 65 lat;

- kombatanci, weterani;

- osoby fizyczne, którym w poprzednim roku zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej;

- osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Ponadto Radca Prawny przyjmuje w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 1. Praskiego Pułku 21a w czwartki w godzinach 1600-2000.

 Dokumenty należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 1. Praskiego Pułku 21a.

tel.: (22) 773-44-12, 773-94-40, 773-94-34
Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek  800-1600

Najbliższa siedziba Straży Miejskiej mieści się przy oraz przy ul. Korkowej 119/123, 04-520 Warszawa, tel. (22) 813-18-30 oraz ul. Lubelskiej 30/32, 03-802 Warszawa, tel.: (22) 741-32-10

Telefon alarmowy do Straży Miejskiej: 986

Mieszkańcy Wesołej odpisy z ksiąg wieczystych mogą otrzymać w:

 1. Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa, Wydział XV, Al. Solidarności 58, tel. Centrala: (22) 531-42-00, Informacja XV KW dla Dzielnicy Wesoła: (22) 831-42-80, (22) 831-43-08, fax: (22) 635-93-01.
 2. Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych,ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, tel. (22) 39 76 515.

 Formularze są dostępne w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl/kw/kw.php.

Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie, na komputerze lub ręcznie, zgodnie z opisem pól. Wnioskodawca wypełnia tylko pola jasne wniosku, z tym że pola niewypełnione należy przekreślić.

Wzory wypełnionych wniosków (i innych druków) znajdują się na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (al. Solidarności nr 58). Tablica ogłoszeniowa znajduje się na parterze budynku sądu wieczysto księgowego w Warszawie (parter, obok wejścia do pokój nr 7 - Biura Podawczego).

 Zgodnie z art. 25 i 26 ustawy o księgach wieczystych i hipotece - księga wieczysta zawiera cztery działy, z których:

1) pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością. Podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane katastru nieruchomości.

2) drugi obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego,

3) trzeci przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek,

4) czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek.

Wysokość opłat za wpis lub wykreślenie wpisu w księdze wieczystej oraz założenie księgi wieczystej jest określona w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167 poz.1398 ze zmianami).

Wyciąg z ustawy:

Rozdział 3

Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych

Art. 42. 1. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.

3. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

Art. 43. Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis:

1) własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;

2) własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;

3) praw osobistych i roszczeń;

4) zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

Art. 44. 1. Opłatę stałą w kwocie 60 złotych pobiera się od wniosku o:

1) założenie księgi wieczystej;

2) połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;

3) odłączenie nieruchomości lub jej części;

4) sprostowanie działu I-O;

5) wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;

6) dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43.

2. Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą określoną w ust. 1.

Art. 45. 1. Opłatę stałą określoną w art. 44 ust. 1 pkt 1-3 pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

2. Opłatę stałą określoną w art. 42 i 43 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.

3. Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą.

Art. 46. Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

Art. 47. Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt tej księgi nie obciążają stron.

Art. 48. Od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Wniosek o dokonanie wpisu może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej. W sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy ustawy wniosek może złożyć uprawniony organ /art. 6262 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz. 296 ze zmianami)/.

Jeżeli notariusz przekazuje sądowi wypis aktu notarialnego zawierającego wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej, uważa się, że wniosek został złożony przez uprawnionego /art. 6264 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego/.

Do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokumenty, stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej /art. 6262 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego/.

Do wniosku o założenie księgi wieczystej muszą zostać dołączone następujące dokumenty:
1. Dokumenty stwierdzające nabycie własności nieruchomości określonej we wniosku (potwierdzające prawo własności, na przykład wnioskodawcy czy wykazujące komu przysługuje własność wymieniać wszystkich uprawnionych, na których rzecz własność ma być wpisana, powołanie tytułu własności nieruchomości, wyszczególnienie ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość lub ograniczeń w rozporządzaniu nią, wskazanie księgi wieczystej jeśli taka była prowadzona dla dartej nieruchomości lecz zaginęła lub uległa zniszczeniu, lub wskazanie zbioru dokumentów, jeśli był prowadzany dla nieruchomości).

2. Dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości:

- Wypis z ewidencji gruntów określający powierzchnię i przeznaczenie gruntów,
- Wyrys z mapy ewidencyjnej,
- Wykaz zmian gruntowych sporządzony przez geodetę

Dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości muszą posiadać zapis, że stanowią podstawę wpisu do księgi wieczystej.
Jeżeli nieruchomość nie miała księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, należy dołączyć odpowiednie oświadczenie.

 Właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej /art. 35 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

W razie niezgodności danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej sąd rejonowy dokonuje - na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika - sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych katastru nieruchomości /art. 27 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece/.

Sprostowanie oznaczenia nieruchomości może być dokonane także z urzędu, na skutek bezpośredniego sprawdzenia danych w bazie danych katastru nieruchomości lub zawiadomienia jednostki prowadzącej kataster nieruchomości /art. 27 ust. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Odpisy ksiąg wieczystych według ostatniego stanu wpisów wydaje się na żądanie osób zainteresowanych lub na żądanie sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego /art. 362 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece/.

Odpisy dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych wydaje się na żądanie osób zainteresowanych lub na żądanie sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego /art. 362 ust. 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece/.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r., w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (Dz. U. 156 poz. 1528), Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera:

- od wniosku o wydanie odpisu zwykłego księgi wieczystej opłatę w wysokości 30,- zł,
- od wniosku o wydanie odpisu zupełnego księgi wieczystej opłatę w wysokości 60,- zł,
- od zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej opłatę w wysokości 10,- zł.

Za wnioski składane do centrali Centralnej Informacji (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa), opłaty należy uiszczać na konto Ministerstwa Sprawiedliwości
Za wnioski składane do ekspozytury Centralnej Informacji opłatę należy wnieść na rachunek bieżący dochodów sądu, przy którym funkcjonuje ekspozytura, w której złożono wniosek, albo do kasy tego sądu.

 Są dwa rodzaje odpisów księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym:

- odpis zwykły księgi wieczystej, przedstawiający ostatni stan wpisów w księdze wieczystej oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, kasacjach i wszczęciu postępowań z urzędu,
- odpis zupełny księgi wieczystej, przedstawiający ostatni stan wpisów w księdze wieczystej i wpisy wykreślone oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, kasacjach i wszczęciu postępowań z urzędu, ujawnione począwszy od chwili przeniesienia treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

/ §2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz. U. Nr 162 poz. 1571).

Na założenie księgi wieczystej lub wpis w księdze wieczystej czeka się w Warszawie kilka miesięcy (od ok. 3 do ok. 6 miesięcy).
Wydanie odpisów księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym następuje „od ręki".

Księgi wieczyste są jawne tzn. są dla każdego dostępne. Konsekwencją jawności Ksiąg wieczystych jest to, że nikt nie może zasłaniać się nieznajomością wpisów oraz wniosków, o których uczyniono w księdze wieczystej wzmiankę /art. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece/.

Każdy może przeglądać księgi wieczyste w obecności pracownika sądu /art. 36 ust. 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece/.

Przeglądanie księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym polega na wywołaniu na ekran monitora żądanej księgi wieczystej /§3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 162 poz.1575 ze zmianami)/.

Akta księgi wieczystej może przeglądać osoba mająca interes prawny oraz notariusz /art. 36 ust. 4 ustawy o księgach wieczystych i hipotece/.

Księgi wieczyste nie mogą być wydawane poza budynek sądu rejonowego /art. 36 ust. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece/.

Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający akt notarialny jest obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, zawierający wszystkie dane wymagane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Notariusz jest obowiązany przesłać z urzędu sądowi właściwemu do prowadzenia ksiąg wieczystych wypis aktu notarialnego zawierający wniosek o wpis do księgi wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu, w terminie trzech dni od sporządzenia aktu /§ 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 - Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 42 poz. 369 ze zmianami)/.

W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności /art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece/.