Imieniny: Rafał, Marta, Marcin
wtorek 24 października 2017

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Menu

Referendum 2017

 

linia czasowa przebiegu referendum

26 marca 2017 r. w godz. 7.00 - 21.00

odbedzie się Referendum wsprawie zmiany granic Warszawy

http://zdecydujmy.um.warszawa.pl/  

Pytanie w referendum: „Czy jest Pan/Pani za zmianą granic Miasta Stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin?”

Pod pytaniem umieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: „TAK”/ „NIE”

Wzór karty do głosowania

Podstawa prawna przeprowadzenia referendum - uchwała nr XLII/1056/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Obwody wyborcze w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

 

Rozpoczęty proces legislacji poselskiej ustawy o ustroju stolicy nie tylko narusza ideę samorządności, ale także rażąco łamie postanowienia Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, która w przypadku zmian administracyjnych gmin gwarantuje mieszkańcom wyrażenie swojej woli. Prawo do decydowania w drodze referendum jest jednym z podstawowych praw obywatelskich, które zagwarantowane jest w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (art. 170 Konstytucji RP). – W poselskim projekcie nie ma nigdzie merytorycznego uzasadnienia, dlaczego ma być wprowadzona ta ustawa. Nie została w nim ujęta wypracowana do tej pory nasza współpraca metropolitalna – mówił podczas spotkania Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

– Od kilku lat razem z gminami bardzo dobrze sobie radzimy. Tak jak do tej pory, tak i w przyszłości powinniśmy współpracować na poziomie porozumień i realizacji zapisów już istniejącej ustawy. To jest bardzo partnerska i samorządowa ustawa. Niestety, jak do tej pory nie ma do niej aktów wykonawczych – mówiła Renata Kaznowska, wiceprezydent stolicy.

Referendum warszawskie 

  • Planowane na 26 marca 2017 r.
  • Pytanie w referendum: „Czy jest Pan/Pani za zmianą granic Miasta Stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin?”. Pod pytaniem umieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: „TAK”/ „NIE”.

Konsekwencje planowanych zmian ustroju m.st. Warszawy

  • Podwyżki cen biletów i chaos w organizacji transportu
  • Prezydent Warszawy wybierany przez mieszkańców okolicznych gmin, natomiast mieszkańcy Warszawy nie będą mieli wpływu na to, kto zostanie wybrany na burmistrza w okolicznych miastach. 
  • O sprawach stolicy będą decydować ci, którzy w niej nie mieszkają. 
  • W konsekwencji wstrzymana zostanie budowa metra na Pragę, Targówek, Wolę, Bemowo, tramwaju na Białołękę, Wilanów, Gocław. Dojdzie do ograniczenie budowy żłobków, szkół i przedszkoli na terenie Warszawy
  • Szereg ważnych dla mieszkańców zadań będzie przenoszona między urzędami – m.in. pozwolenia na budowę, sprawy geodezyjne, rejestracja bezrobotnych – najbardziej uderzy to w ościenne gminy, które szereg usług i zadań mają obecnie na swoim poziomie. 
  • Dojdzie kolejny szczebel zarządzania – np. w Warszawie będą trzy różne administracje. Nie wiadomo, ile by kosztowała nowa metropolia i kto pokryje koszty nowych zadań.

Dodatkowo nasuwa się wiele innych pytań: kto przejmie długi powiatów, jeśli zostaną zlikwidowane? Kto będzie finansował budowę dróg wojewódzkich i krajowych? Gdzie będą rejestrowane samochody? Czy wzrośnie OC? Dlaczego inne gminy mają decydować o budżecie Warszawy?

Metropolia już działa Zgodnie z danymi za ostatnie 10 lat opublikowanymi przez UE to właśnie Warszawa wraz z całą metropolią była najszybciej rozwijającym się regionem Europy. W ostatniej dekadzie, gdy w Pradze odnotowano wzrost na poziomie 12%, w Budapeszcie - 18%, Warszawa osiągnęła 57%. Dlatego też argument konieczności zmiany ustrojowej z uwagi na słaby rozwój jest nieprawdziwy.

W 2014 r. Warszawa razem z 39 gminami zawarła porozumienie o współpracy metropolitarnej, które dzisiaj jest podstawą współdziałania w kluczowych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym i społecznym naszych lokalnych wspólnot. Podjęliśmy wspólnie decyzję co do formy współpracy, szanując swoją niezależność i równość. Owocem tej współpracy jest wspólna strategia dla obszaru całej metropolii i wspólny plan działania, który wchodzi właśnie w fazę realizacji. To właśnie na jej podstawie realizujemy m.in. inwestycje w parkingi P+R (60 mln zł ze środków unijnych na 27 parkingów), trasy rowerowe (ponad 300 km dróg rowerowych za 240 mln zł ze środków UE) czy wspólną promocję gospodarczą firm.

W 2007 r. wprowadziliśmy „Wspólny bilet”. Dziś w systemie transportu metropolitalnego mamy 33 gminy. Ze wspólnego metropolitalnego transportu korzysta coraz więcej pasażerów – na przestrzeni ostatnich kilku lat jest to wzrost o 20%. Taryfą ZTM jest objętych 11 linii nocnych oraz 88 autobusowych linii dziennych. Linie podmiejskie i nocne obsługuje 200 autobusów (w tym 120 przegubowych), a „elki” – 63 autobusy.

W ramach komunikacji kolejowej na obszarze siedmiu gmin kursują cztery linie Szybkiej Kolei Miejskiej (12 stacji poza stolicą). Warszawa wykupuje u Kolei Mazowieckich (I i II strefa) i WKD (I strefa) możliwość podróżowania dla pasażerów z biletami okresowymi ZTM (od dobowego „wzwyż”) oraz honorowanie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów wynikających z przepisów obowiązujących w Warszawie.

Koszt łączny kursowania linii poza Warszawą w 2016 r. to  ok. 150 mln zł. Wpływy z dotacji  gmin i 1 powiatu to ok. 57 mln zł (gminy i powiat pokrywają 30-40 proc. kosztów oferty przewozowej na swoim terenie).

Więcej informacji o współpracy gmin w ramach obszaru metropolii warszawskiej: www.omw.um.warszawa.pl

Stanowisko
Zarządu Związku Miast Polskich
w sprawie poselskiego projektu ustawy
o ustroju miasta stołecznego Warszawy

 Zarząd Związku Miast Polskich negatywnie opiniuje poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, zawarty w druku sejmowym 1259. Projekt poselski:

1)   jest niezgodny z podstawowymi zasadami samorządu terytorialnego, objętymi gwarancjami konstytucyjnymi;

2)   powstał bez konsultacji z zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym zwłaszcza z gminami, które - wg art. 164 ust. 1 Konstytucji RP - są pod­stawowymi jednostkami samorządowymi;

3)   został przedstawiony bez innych, nieodzownych projektów aktów prawnych, w tym zwłaszcza dotyczących finansowania nowej, „metropolitalnej" jednostki samo­rządu terytorialnego.

Związek Miast Polskich stoi na stanowisku, że przyjmowane rozwiązania powinny spełniać uniwersalne wymogi, pozwalające na budowanie współ­pracy autonomicznych gmin i powiatów, w drodze konsensusu społecznego i z uwzględnieniem opinii społeczności lokalnych.

Zarząd Związku domaga się poszanowania woli mieszkańców oraz stanowisk organów: miasta stołecznego Warszawy, 15 innych miast członkowskich Związku oraz pozostałych gmin i powiatów, położonych na obszarze metropolii warszawskiej. Wspieramy inicjatywy podejmowane przez zainteresowane społeczności lokalne i ich przedstawicielstwa w celu wyrażenia swoich stanowisk.

UZASADNIENIE

Zarządzanie terytoriami metropolitalnymi, które stanowią obszary funkcjonalne wielkich miast albo konurbacji, wymaga specyficznych rozwiązań organizacyjnych, mających efektywne podstawy prawne i finansowe. Zasadniczym efektem takich rozwiązań musi być zapewnienie koordynacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego na tym obszarze, a także podstawowych usług publicznych, których zasięg przekracza granice administracyjne jednostek lokalnych.

Podmiot koordynujący powinien dysponować narzędziami (w tym finansami) do podejmowania w niezbędnym zakresie współdziałania społeczności lokalnych danego obszaru. Podmiot ten powinien także otrzymać ustawowe uprawnienia do realizacji zadań metropolitalnych, jeśli takie zadania publiczne są określone w przepisach prawa (obecnie polskie prawo wskazuje jedno takie zadanie: transport metropolitalny).

Uprawnienia koordynacyjne z kolei w pewnym stopniu ograniczają samodzielność jednostek, którym te zadania są przypisane, jednak ich nie odbierają, a tylko pozwalają uzgodnić wspólne priorytety rozwojowe i cele operacyjne.

Przekazywanie przez społeczności lokalne, położone na tym obszarze, podmiotowi metropolitalnemu zadań własnych może nastąpić w drodze porozumienia między zainteresowanymi stronami, albo w statucie podmiotu metropolitalnego, który jest uzgadniany przez te jednostki.

Rozwiązania takie są zawarte w obowiązującej ustawie z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych, a także w rządowym projekcie ustawy o związku metro- politalnym w województwie śląskim, zawartym w druku sejmowym nr 1211.

* * *

1. Projekt poselski, tworząc nowy typ jednostki samorządu terytorialnego, której są przekazywane liczne zadania własne gmin obszaru metropolitalnego, a także jest wyposażona w uprawnienia do ingerowania w decyzje organów gmin w zakresie ich zadań własnych, jest sprzeczny z zasadami:

a)    samodzielności gmin w zakresie ich zadań własnych (art. 16 ust. 2 i 165 ust. 2),

b)   pomocniczości i decentralizacji, w myśl których zadania publiczne powinny być realizowane możliwie najbliżej obywateli (preambuła i art. 15 ust. 1 Konstytucji).

Ponadto należy podkreślić, że - zgodnie z Konstytucją - gmina jest podstawową jed­nostką samorządu terytorialnego, zatem przekazywanie innej jednostce zadań włas­nych, które w pozostałych gminach są realizowane bez przeszkód, jest nieuprawnione. Dotyczy to także zadań powiatowych, realizowanych przez Warszawę jako miasto na prawach powiatu.

Trzeba też przypomnieć, że w myśl zasady państwa prawnego (art. 2 Konstytucji) przypisanie zadań własnych jednostkom samorządu terytorialnego powinno nastę­pować w sposób gwarantujący rozłączność kompetencji. Proponowane w projekcie poselskim liczne możliwości ingerowania jednostki metropolitalnej są sprzeczne z tą zasadą.

2. Nie jest dopuszczalne, by organ wykonawczy innej jednostki samorządu terytorial­nego stawał się z mocy prawa organem wykonawczym jednostki podstawowej, którą jest gmina. Pozbawia to członków społeczności Warszawy prawa wybierania swojego prezydenta, które ma charakter absolutnie elementarny (art. 15 i 16 oraz 164 i 169 Konstytucji RP).

3. Organ uchwałodawczy podmiotu metropolitalnego powinien być wyłaniany w sposób zapewniający zachowanie proporcjonalności reprezentacji mieszkańców różnych części obszaru metropolitalnego.

 

 

 (-) Zygmunt Frankiewicz PREZES ZWIĄZKU

Łódź, 17 lutego 2017 r.

 

STANOWISKO NR 4/20117

RADY DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY

z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

 Rada Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy wyraża głębokie zaniepokojenie zapisami projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który wpłynął do Sejmu RP 30 stycznia br. oraz sposobem jej procedowania.

Z ogromnym zaniepokojeniem odbieramy projekt nowej regulacji ustrojowej dla m.st. Warszawy, zgodnie z którą prezydenta miasta wybieraliby nie tylko mieszkańcy Warszawy, ale także okolicznych gmin, a o największych inwestycjach decydowałaby Rada Miasta złożona głównie z przedstawicieli gmin podwarszawskich. Nie zgadzamy się z regulacją, w której zapisano, że w Radzie Miasta jeden radny reprezentowałby dzielnicę zamieszkałą przez ponad 200 000 mieszkańców i również jeden radny reprezentowałby dzisiejszą gminę podwarszawską zamieszkałą przez 10 000 mieszkańców.

Uważamy, że zaproponowana ustawa odbiera mieszkańcom Warszawy suwerenność
 i możliwość decydowania o własnych sprawach. Ponadto proponowane regulacje stanowią bardzo poważne zagrożenie dla dorobku ostatnich lat wypracowanego przez władze m.st. Warszawy, we współpracy ze społecznościami lokalnymi i władzami okolicznych gmin.

Dziesięć lat temu Warszawa rozpoczęła proces budowania wspólnych działań na poziomie metropolii. To właśnie wtedy dzięki ofercie wspólnego biletu udało się stworzyć efektywny system transportu miejskiego działający dzisiaj w 33 gminach. W 2014 roku ze wspólnej inicjatywy 40 gmin metropolii zawarto porozumienie, które dzisiaj realizujemy (dotyczy m.in. budowy 26 parkingów P&R, budowy ścieżek rowerowych, tworzenia indeksu czystości powietrza). Demolowanie istniejącej współpracy przez narzucanie z nikim niekonsultowanych rozwiązań jest wyrazem braku szacunku dla mieszkańców i idei samorządności.

Proponowane w ustawie regulacje dotyczą żywotnych interesów społeczności lokalnych, które zostały całkowicie pominięte w procesie ich przygotowywania. Jest to rażące naruszenie zasady subsydiarności zawartej w Konstytucji RP, a także zapisów ratyfikowanej przez Polskę Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego stanowiących, że regulacje tego typu nie mogą być przyjmowane bez konsultacji ze społecznościami lokalnymi.

W związku z powyższym stanowczo żądamy natychmiastowego zaprzestania prac nad tym dokumentem, który stanowi jaskrawy przykład lekceważenia zarówno warszawiaków jak i mieszkańców gmin sąsiadujących ze stolicą.

Rada Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy popiera przeprowadzenie referendum gminnego dotyczącego zmiany ustroju m.st. Warszawy, postanowione uchwałą nr XLII/1056/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.

 Apelujemy do mieszkańców Dzielnicy Wesoła o liczny udział w głosowaniu przeciwko zmianie granic miasta stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin.

 

                                                                                                            Przewodniczący

          Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

                                                                                                                                                                                                                                                                               /-/ Marcin Jędrzejewski

 

    

 

Prezentacja nt. poselskiego projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy

Do 3 marca 2017 r. trwa nabór kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum. 

Osoby, które chciałyby zostać członkami obwodowej komisji do spraw referendum muszą być wpisane do rejestru wyborców m.st. Warszawy. Wszyscy chętni proszeni są o zgłaszanie się do urzędów dzielnic m.st. Warszawy.

Członkowie komisji za swoją pracę otrzymają wynagrodzenie w postaci nieopodatkowanej diety w kwotach: 190 zł przewodniczący, 165 zł zastępca i 150 zł członek komisji.

Lokale w dniu referendum będą czynne w godzinach 7.00 – 21.00.

Formularz Zgłoszenie kandydata do Obwodowej Komisji do spraw Referendum

Dzielnica

Adres numer pokoju

Numer telefonu

Bemowo

ul. Powstańców Śląskich 70 pok. 248

22 443 75 65, 22 443 77 72

Białołęka

ul. Modlińska 197 pok. 108

22 510 31 88, 22 510 31 01

Bielany

ul. Żeromskiego 29, pok. 314

 

Mokotów

ul. Rakowiecka 33a (wejście od Wiśniowej)

22 443 62 68, 22 443 63 02

Ochota

ul. Grójecka 17A, Kancelaria

22 578 35 40

Praga-   Południe

ul. Grochowska 274, pok. 126

22 443 52 43, 22 443 52 44

Praga-Północ

ul. Kłopotowskiego 15,  Kancelaria   WOM,  pokój A1 i A2 antresola WOM

22 443 80 73, 22 443 80 71,
  22 443 80 70

Rembertów

Al. gen. Antoniego Chruściela „Montera”   28, pok. 307

22 443 38 96

Śródmieście

ul. Nowogrodzka 43, pok. 132

22 443 92 25, 22 443 92 26,
  22 443 92 27

Targówek

ul. Kondratowicza 20, pok. 118

22 443 87 11

Ursus

Pl. Czerwca 1976 nr 1, pokój 31

22 443 60 10

Ursynów

Al. KEN 61, pok. 243

22 443 71 32, 22 443 71 31

Wawer

ul. Żegańska 1, sala WOM stanowiska nr 11   i 12

 

Wesoła

ul. 1 Praskiego Pułku 33, Punkt   Informacyjnego w hallu Urzędu

22 773 60 00

Wilanów

ul. F. Klimaczaka 2, pokój 103 i 118

22 443 50 52, 22 443 50 49

Włochy

Al. Krakowska 257, pok. 413

22 443 42 10

Wola

al. „Solidarności” 90,  pokój nr 124

22 443   57 90, 22 443 57 92

Żoliborz

ul. Słowackiego 6/8, kancelaria

22 443 90 63

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego dotyczące referendum gminnego