Imieniny: Bernard, Krzysztof, Sabina
niedziela 20 sierpnia 2017

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Menu

Podział kompetencji

UCHWAŁA  NR  538  /2014 r.

 • ZARZĄDU DZIELNICY WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

  z dnia 19 lutego 2014 r.

  w sprawie ustalenia podziału zadań między członków Zarządu Dzielnicy

  Wesoła m.st. Warszawy

   

  Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.1)) oraz § 46 Statutu Dzielnicy Wesoła miasta stołecznego Warszawy stanowiącego załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 32, poz. 453 i poz. 454) uchwala się, co następuje:

         

  § 1. 1. Panu Edwardowi Kłosowi Burmistrzowi Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy powierza się prowadzenie zadań z zakresu dzielnicowych obiektów administracyjnych, geodezji i kartografii, architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ewidencji działalności gospodarczej, pobierania podatków i opłat lokalnych, promocji dzielnicy oraz zadania i kompetencje wynikające z ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Panu Edwardowi Kłosowi Burmistrzowi Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy powierza się nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

  1)       Wydział Administracyjno-Gospodarczy

  2)       Wydział Architektury i Budownictwa

  3)       Wydział Budżetowo-Księgowy

  4)       Wydział Obsługi Mieszkańców

  5)       Wydział Organizacyjny

  6)       Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej

  7)       Zespół Zamówień Publicznych

   

  §  2. 1. Panu Krzysztofowi Kacprzakowi Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy powierza się prowadzenie zadań z zakresu inwestycji, nieruchomości, zieleni, ochrony środowiska, dróg publicznych, dróg wewnętrznych, miejsc pamięci narodowej.

           2. Panu Krzysztofowi Kacprzakowi Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy powierza się nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

  1)      Wydział Infrastruktury

  2)      Zespół Ochrony Środowiska

  3)      Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości

  3. Panu Krzysztofowi Kacprzakowi Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy powierza się koordynację współpracy z:

  1)      Ochotniczą Strażą Pożarną

  2)      Policją

  3)      Strażą Miejską

  §  3. 1 Panu Marianowi Mahorowi Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy powierza się prowadzenie zadań z zakresu jednostek organizacyjnych (placówek oświaty i wychowania, obsługi finansowej w zakresie oświaty, pomocy społecznej, działalności kulturalnej), zasobów lokalowych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zadania i kompetencje wynikające z ustaw: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  2. Panu Marianowi Mahorowi Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy powierza się nadzór nad następującymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi:

  1)      Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

  2)      Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych

  3)      placówki oświaty i wychowania

  4)      Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesoła m.st. Warszawy

  5)      Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

  6)      Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

  7)      Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

  3. Panu Marianowi Mahorowi Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy powierza się koordynację współpracy z Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego.

  §  4. Schemat graficzny określający zakres bezpośredniego nadzoru nad komórkami i jednostkami organizacyjnymi, stanowi załącznik do uchwały.

  §  5. Członkowie Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy realizują zadania i kompetencje określone w uchwale nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 220, poz. 9485 i z 2010 r. Nr 203, poz. 6025).

  §  6. Przy wykonywaniu swych zadań członkowie Zarządu działają w granicach określonych zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy oraz imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami.

  §  7. Pan Krzysztof Kacprzak zastępuje Burmistrza Dzielnicy Wesoła w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności z powodu zwolnienia lekarskiego, urlopu lub wyjazdu służbowego.

  §  8.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Wesoła.

  §  9.  1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

   

  Zarząd Dzielnicy Wesoła

  m.st. Warszawy

   

   

   

   

   

   

   

   

 • UCHWAŁA NR 382/2013 r. ZARZĄDU DZIELNICY WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Dzielnicy Wesoła w sprawie ustalenia podziału zadań między członków Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
 • UCHWAŁA NR 538 /2014 r. ZARZĄDU DZIELNICY WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia podziału zadań między członków Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 • UCHWAŁA NR 538 /2014 r. ZARZĄDU DZIELNICY WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY - załącznik