Imieniny: Otylia, Juliusz, Łucja
czwartek 13 grudnia 2018

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

Komisje

zakres działania

 • Zagadnienia wynikające z zakresu utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego w dzielnicy oraz współdziałanie z istniejącymi jednostkami i organizacjami w tym zakresie. Sprawy związane z ochroną środowiska, czystością w dzielnicy. Współdziałanie z jednostkami pomocniczymi niższego rzędu w dzielnicy. Opiniowanie wniosków w sprawie nadania nazw ulicom i placom w dzielnicy. Wyjaśnianie skarg i zażaleń.
 • Opiniowanie spraw merytorycznych wynikających z porządku obrad Rady i innych zleconych przez Radę Dzielnicy.
 • Współpraca z komisjami Rady Miasta Warszawy:
  Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  Ochrony Środowiska

skład

 • Krystyna Szyszko- Przewodnicząca Komisji
 • Hubert Zieliński - Wiceprzewodniczący Komisji
 • Członkowie komisji:
 • Ryszard Bombik
 • Marcin Jędrzejewski
 • Stefan Słowikowski
 • Maria Szyszko
 • Grażyna Weber
 • Hubert Zieliński

zakres działania

 • Zagadnienia wynikające z ustawy o systemie oświaty, współdziałanie z placówkami oświatowymi, kultury i sportu. Współpraca z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi. Inicjowanie i pomoc w podejmowaniu działań związanych z zakresem przewidzianym dla komisji. Dbałość o rozwój infrastruktury oświatowej, sportowej i kulturalnej.
 • Opiniowanie spraw merytorycznych wynikających z porządku obrad Rady i innych zleconych przez Radę Dzielnicy.
 • Współpraca z komisjami Rady Miasta Warszawy:
  Edukacji i Rodziny
  Kultury i Promocji
  Sportu i Turystyki

skład

 • Grażyna Weber - Przewodnicząca Komisji
 • Elżbieta Nowosielska - Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Członkowie komisji:
 • Hanna Bąbik
 • Iwona Kerschke
 • Anna Kozłowska
 • Maria Surawska
 • Krystyna Szyszko
 • Leszek Winiarski

zakres działania

 • Zagadnienia wynikające z zakresu ochrony zdrowotnej i systemu pomocy społecznej. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi funkcjonującymi na terenie dzielnicy mającymi w swoim zakresie świadczenie pomocy społecznej dla mieszkańców. Problematyka integracji europejskiej.
 • Opiniowanie spraw merytorycznych wynikających z porządku obrad Rady i innych zleconych przez Radę Dzielnicy.
 • Współpraca z komisjami Rady Miasta Warszawy:
  Zdrowia
  Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom
  Samorządową i Integracji Europejskiej

skład

 • Maria Surawska - Przewodnicząca Komisji
 • Elżbieta Nowosielska - Wiceprzewodniczący Komisji
 • Członkowie komisji:
 • Ryszard Bombik
 • Ryszard Brzezik
 • Lidia Cybulska - Przesław
 • Iwona Kerschke
 • Mieczysław Ołdziej
 • Maria Szyszko
 • Katarzyna Zakrzewska

zakres działania

 • Zagadnienia wynikające z zakresu gospodarki komunalnej, budownictwa infrastruktury (inżynierii) dzielnicy, gospodarki terenami, dróg, komunikacji, targowisk, handlu ulicznego, telekomunikacji. Koordynowanie prac związanych z tworzeniem planów zagospodarowania przestrzennego dzielnicy.
 • Opiniowanie spraw merytorycznych wynikających z porządku obrad Rady i innych zleconych przez Radę Dzielnicy.
 • Współpraca z komisjami Rady Miasta Warszawy:
  Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
  Ładu Przestrzennego i Inwentaryzacji

skład

 • Stefan Słowikowski - Przewodniczący Komisji
 • Mirosław Maciążek - Wiceprzewodniczący Komisji
 • Członkowie komisji:
 • Marian Babuśka
 • Hanna Bąbik
 • Joanna Januszewska -Miśków
 • Anna Kozłowska
 • Elżbieta Nowosielska
 • Leszek Winiarski
 • Małgorzata Zaremba

zakres działania

 • Całokształt prac związanych z przygotowywaniem i realizacją budżetu Dzielnicy, rozwojem społeczno-gospodarczym dzielnicy w tym opiniowanie (inicjowanie) zmian w budżecie, analiza kosztów realizowanych zadań w dzielnicy w tym rozliczeń wykonywanych inwestycji i remontów, pozyskiwanie źródeł dochodu.Opiniowanie informacji na temat wykonania budżetu dzielnicy. Opiniowanie wieloletnich programów inwestycyjnych. Monitorowanie postępu prac inwestycyjnych.
 • Opiniowanie spraw merytorycznych wynikających z porządku obrad Rady i innych zleconych przez Radę Dzielnicy.
 • Współpraca z komisjami Rady Miasta Warszawy:
  Budżetu i Finansów

skład

 • Marian Babuśka - Przewodniczący Komisji
 • Małgorzata Zaremba - Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Członkowie komisji:
 • Ryszard Brzezik
 • Joanna Januszewska -Miśków
 • Mirosław Maciążek
 • Mieczysław Ołdziej
 • Katarzyna Zakrzewska

zakres działania

 • Kontrolowanie działalności Zarządu Dzielnicy oraz dzielnicowych jednostek organizacyjnych.
 • Dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Zarządu i dzielnicowych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
 • Badanie i ocena na zlecenie Rady, materiałów z kontroli działalności Zarządu i jednostek organizacyjnych Dzielnicy, dokonywanych przez inne podmioty. Powyższe dotyczy także materiałów z kontroli zewnętrznych.

skład

 • Katarzyna Zakrzewska - Przewodnicząca Komisji
 • Joanna Januszewska Miśków - Wiceprzewodniczącza Komisji
 • Członkowie komisji:
 • Iwona Kerschke
 • Mirosław Maciążek
 • Hubert Zieliński

skład

 • Grażyna Weber - Przewodnicząca Komisji
 • Hanna Bąbik - Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Członkowie komisji:
 • Anna Kozłowska
 • Elżbieta Nowosielska
 • Mieczysław Ołdziej
 • Maria Surawska