Imieniny: Filip, Helena, Leon
niedziela 11 kwietnia 2021

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Komisje

zakres działania

 • Zagadnienia wynikające z zakresu utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego w dzielnicy oraz współdziałanie z istniejącymi jednostkami i organizacjami w tym zakresie. Sprawy związane z ochroną środowiska, czystością w dzielnicy. Współdziałanie z jednostkami pomocniczymi niższego rzędu w dzielnicy. Opiniowanie wniosków w sprawie nadania nazw ulicom i placom w dzielnicy. Wyjaśnianie skarg i zażaleń.
 • Opiniowanie spraw merytorycznych wynikających z porządku obrad Rady i innych zleconych przez Radę Dzielnicy.
 • Współpraca z komisjami Rady Miasta Warszawy: Ochrony Środowiska; Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

skład

1.Grażyna Bany 

2.Ryszard Bombik

3. Anna Kęzik - Przewodnicząca Komisji

4. Przemysław Rusnarczyk

5. Stefan Słowikowski

6. Maria Szyszko                                                              

7. Grażyna Weber

8. Hubert Zieliński - Wiceprzewodniczący Komisji

 

 

zakres działania

 • Zagadnienia wynikające z ustawy o systemie oświaty, współdziałanie z placówkami oświatowymi, kultury i sportu. Współpraca z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi. Inicjowanie i pomoc w podejmowaniu działań związanych z zakresem przewidzianym dla komisji. Dbałość o rozwój infrastruktury oświatowej, sportowej i kulturalnej.
 • Opiniowanie spraw merytorycznych wynikających z porządku obrad Rady i innych zleconych przez Radę Dzielnicy.
 • Współpraca z komisjami Rady Miasta Warszawy: Edukacji; Kultury i Promocji Miasta; Sportu, Rekreacji i Turystyki; Nazewnictwa Miejskiego

skład

1. Magdalena Jędrzejewska- Pyrzanowska

2. Anna Kozłowska

3. Wojciech Mastalski

4. Elżbieta Nowosielska                          

5. Przemysław Rusnarczyk

6. Magdalena Skala

7. Ewa Tucholska - Przewodnicząca Komisji

8. Grażyna Weber - Wiceprzewodnicząca Komisji                         

9. Leszek Winiarski                                                                                    

 

zakres działania

 • Zagadnienia wynikające z zakresu ochrony zdrowotnej i systemu pomocy społecznej. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi funkcjonującymi na terenie dzielnicy mającymi w swoim zakresie świadczenie pomocy społecznej dla mieszkańców. Problematyka integracji europejskiej.
 • Opiniowanie spraw merytorycznych wynikających z porządku obrad Rady i innych zleconych przez Radę Dzielnicy.
 • Współpraca z komisjami Rady Miasta Warszawy: Zdrowia; Polityki Społecznej i Rodziny; Samorządowej i Integracji Europejskiej

skład

1. Ryszard Bombik

2. Magdalena Jędrzejewska –Pyrzanowska

3.Edward Kłos  

4. Anna Kozłowska - Wiceprzewodnicząca Komisji

5. Elżbieta Nowosielska

6. Magdalena Skała                                

7. Katarzyna Zakrzewska

8. Janusz Zdzieborski - Przewodniczący Komisji

zakres działania

 • Zagadnienia wynikające z zakresu gospodarki komunalnej, budownictwa infrastruktury (inżynierii) dzielnicy, gospodarki terenami, dróg, komunikacji, targowisk, handlu ulicznego, telekomunikacji. Koordynowanie prac związanych z tworzeniem planów zagospodarowania przestrzennego dzielnicy.
 • Opiniowanie spraw merytorycznych wynikających z porządku obrad Rady i innych zleconych przez Radę Dzielnicy.
 • Współpraca z komisjami Rady Miasta Warszawy: Infrastruktury i Inwestycji; Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji
  Ładu Przestrzennego i Inwentaryzacji

skład

1. Grażyna Bany

2. Anna Kęzik

3. Anna Kozłowska

4. Elżbieta Nowosielska              

5. Stefan Słowikowski - Przewodniczący Komisji

6. Maria Szyszko                                    

7.Ewa Tucholska

 8. Leszek Winiarski

 9. Małgorzata Zaremba

10. Janusz Zdzieborski - Wiceprzewodniczący Komisji

11.Hubert Zieliński

 

zakres działania

 • Całokształt prac związanych z przygotowywaniem i realizacją budżetu Dzielnicy, rozwojem społeczno-gospodarczym dzielnicy w tym opiniowanie (inicjowanie) zmian w budżecie, analiza kosztów realizowanych zadań w dzielnicy w tym rozliczeń wykonywanych inwestycji i remontów, pozyskiwanie źródeł dochodu.Opiniowanie informacji na temat wykonania budżetu dzielnicy. Opiniowanie wieloletnich programów inwestycyjnych. Monitorowanie postępu prac inwestycyjnych.
 • Opiniowanie spraw merytorycznych wynikających z porządku obrad Rady i innych zleconych przez Radę Dzielnicy.
 • Współpraca z komisjami Rady Miasta Warszawy: Budżetu i Finansów; Ładu Przestrzennego

skład

 

1. Marcin Jędrzejewski               

 2. Anna Kęzik

3. Edward Kłos -  Przewodniczący Komisji

 4. Wojciech Mastalski

 5 .Karolina Piórkowska

 6.Maria Szyszko

 7. Katarzyna Zakrzewska

 8. Małgorzata Zaremba - Wiceprzewodnicząca Komisji

 

zakres działania

 • Kontrolowanie działalności Zarządu Dzielnicy oraz dzielnicowych jednostek organizacyjnych.
 • Dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Zarządu i dzielnicowych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
 • Badanie i ocena na zlecenie Rady, materiałów z kontroli działalności Zarządu i jednostek organizacyjnych Dzielnicy, dokonywanych przez inne podmioty. Powyższe dotyczy także materiałów z kontroli zewnętrznych.

skład

1. Elżbieta Nowosielska - Wiceprzewodnicząca Komisji

2. Anna Kozłowska

3. Karolina Piórkowska                                                                         

4. Katarzyna Zakrzewska - Przewodnicząca Komisji

5. Hubert Zieliński

skład

1.  Grażyna Bany                                    

2.  Ryszard Bombik -  Wiceprzewodnicząca Komisji

3.  Wojciech Mastalski

4.  Karolina Piórkowska

5.  Grażyna Weber -  Przewodnicząca Komisji

6. Janusz Zdzieborski

 

 

 

 

 1. Magdalena Jędrzejewska - Pyrzanowska

 2. Edward Kłos

 3. Wojciech Mastalski -  Wiceprzewodniczący Komisji                                                                      

 4. Małgorzata Zaremba

 5. Janusz Zdzieborski – Przewodniczący Komisji