Imieniny: Bartłomiej, Jakub, Marian
niedziela 30 kwietnia 2017

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Menu

Komórki organizacyjne

Naczelnik Katarzyna Przybyszewska
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.wag@um.warszawa.pl
pokój: 005
telefon: 22 773 60 90

zakres działania:

 • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem budynkami, a także z administrowaniem lokalami, w których mieszczą się Urząd Dzielnicy i delegatury biur,
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego znajdującego się w ewidencji prowadzonej przez Wydział,
 • zapewnienie zaopatrzenia,
 • zapewnienie obsługi telekomunikacyjnej,
 • zapewnienie obsługi transportowej,
 • zapewnienie obsługi technicznej,
 • zapewnienie obsługi informatycznej Urzędu Dzielnicy oraz delegatur biur, a w szczególności zapewnienie prawidłowej pracy sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowej i oprogramowania,
 • wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów,
 • prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Dzielnicy.

Więcej informacji

Naczelnik Jan Świderek
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.architektura@um.warszawa.pl
pokój: 209
telefon: 22 773 60 30

zakres działania:

 • w zakresie architektury i budownictwa - wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, wezwań i zawiadomień
 • w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego - wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, wezwań i zawiadomień
 • w zakresie transportu kolejowego - udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo dopuszczające usytuowanie budowli i budynków w sąsiedztwie linii kolejowej, nie mogących zakłócać działania urządzeń służących do prowadzenia ruchu kolejowego,
 • w zakresie własności lokali - wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali
 • w zakresie dróg powiatowych i gminnych - wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

p.o. Naczelnika Agnieszka Kowalczyk 
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.finanse@um.warszawa.pl
pokój: 110, 114, 115, 117, 122

telefon:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych:
22 773 60 74, 22 773 60 77, 22 773 60 03, 22 773 60 17
Referat Finansowo - Księgowy:
22 773 60 73, 22 773 60 75
Planowanie budżetu:
22 773 60 72

zakres działania:

 • naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych,
 • opracowywanie propozycji do projektów załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy,
 • prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do budżetu m. st. Warszawy,
 • prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej Dzielnicy,
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego, bilansów oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy,
 • prowadzenie windykacji należności m.st. Warszawy,
 • podejmowanie czynności, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Więcej informacji

podlega mu:

 • Referat Finansowo-Księgowy
 • Referat Podatków i Opłat Lokalowych

Naczelnik Bożena Bogusz
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.nieruchomosci@um.warszawa.pl
pokój: 219
telefon:

 • 22 773 60 40

Naczelnik Andrzej Pylak
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.infrastruktura@um.warszawa.pl
pokój: 201
telefon:

 • 22 773 60 20
 • 22 773 60 22 - drogi
 • 22 773 60 23 - kanalizacja i wodociągi

zakres działania:

 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej w zakresie systemów: wodociągowo-kanalizacyjnego, ciepłowniczego, elektroenergetycznego i gazowego,
 • monitorowanie procesów rozwojowych (samoistnych i stymulowanych zamierzeniami planistycznymi) Dzielnicy w celu dokonania oceny zapotrzebowania oraz rezerw zaopatrzenia w media energetyczne, wodę i kanalizację,
 • badanie spójności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Dzielnicy,
 • ewidencja urządzeń infrastruktury komunalnej umożliwiająca utworzenie, wdrożenie i eksploatowanie ogólnomiejskiego systemu numerycznego, wchodzącego w skład Systemu Informacji Przestrzennej m.st. Warszawy, w zakresie branż, o których mowa w pkt 1,
 • prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o drogach, w odniesieniu do dróg gminnych, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
 • realizacja zadań związanych z utrzymaniem i remontami dróg gminnych, w tym przygotowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych w tym zakresie, obejmujących także będące w zarządzie Dzielnicy drogi wewnętrzne,
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań technicznych z zakresu inżynierii ruchu na drogach gminnych oraz współpraca w tym zakresie z Biurem Drogownictwa i Komunikacji,
 • wykonywanie czynności w zakresie ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami w odniesieniu do dróg gminnych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach zagrożeń i awarii,
 • wykonywanie zadań z zakresu utrzymania i funkcjonowania iluminacji obiektów,
 • administrowanie i opieka nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie Dzielnicy, w tym w obrębie pasów drogowych,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych określonych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy i wieloletnim programie inwestycyjnym,
 • bieżące rozliczanie wydatków inwestycyjnych,
 • wykonywanie czynności związanych z końcowym rozliczeniem zadania i przekazaniem wytworzonego majątku przyszłemu użytkownikowi - po zakończeniu procesu inwestycyjnego we współpracy z Głównym Księgowym Dzielnicy,
 • opracowywanie projektów planów inwestycyjnych dzielnicy - rocznych i wieloletnich,
 • przekazywanie danych o wykonaniu inwestycji do Biura Rozwoju Miasta,
 • sporządzanie propozycji (w zakresie finansowym i rzeczowym) zadań inwestycyjnych do uwzględnienia w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy i wieloletnim programie inwestycyjnym oraz propozycji zmian w załączniku dzielnicowym w trakcie trwania roku budżetowego wraz z wynikającymi z tego zmianami w wieloletnim programie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik do budżetu m.st. Warszawy,
 • sporządzanie i aktualizacja harmonogramów dla zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy,
 • opracowywanie sprawozdawczości (w zakresie finansowym i rzeczowym) dotyczącej zadań inwestycyjnych ujętych w dzielnicowym załączniku do budżetu m.st. Warszawy, w tym miesięcznej informacji o stanie realizacji dzielnicowych zadań inwestycyjnych,
 • współpraca z właściwymi biurami (w tym uzyskiwanie stosownych opinii) w zakresie planowania i realizacji zadań inwestycyjnych,
 • monitorowanie zadań i inwestycji dzielnicowych realizowanych przez podmioty realizujące zadania inwestycyjne.

Więcej informacji

Naczelnik Marta Wepa
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.poczta@um.warszawa.pl
pokój: 007
telefon:

 • 22 773 60 00 - punkt informacyjny
 • 22 773 60 13 - działalność gospodarcza
 • 22 773 60 11 - architektura, geodezja, gospodarka nieruchomościami, infrastruktura, kultura, ochrona środowiska, oświata, sport, sprawy lokalowe, zdrowie
 • 22 773 60 99 - fax

zakres działania:

 • wykonywanie zadań związanych z obsługą mieszkańców w zakresie przyjmowania wniosków, skarg i innej korespondencji, udzielanie informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw oraz wydawania dokumentów,
 • zbieranie informacji na temat stanu spraw kierowanych za pośrednictwem Wydziału do rozpatrzenia przez komórki organizacyjne Urzędu, a także informowanie o stanie ich realizacji w zakresie przestrzegania terminów i procedur,
 • przygotowywanie bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz, a także opracowywanie propozycji udoskonaleń zasad i procedur obsługi interesantów oraz ich wdrażanie,
 • wykonywanie zadań w zakresie działalności gospodarczej i zezwoleń.

Więcej informacji

Naczelnik Bożenna Chmielewska
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.sekretariat@um.warszawa.pl
pokój: 101
telefon:

 • 22 773 60 60
 • 22 773 60 61
 • fax: 22 773 60 66
 • 22 773 60 85 - Rada Dzielnicy
 • 22 773 60 05 - Kadry

zakres działania:  

 • prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną i organizacyjną spotkań, narad z udziałem Naczelników Wydziałów i Członków Zarządu Dzielnicy,
 • obsługa administracyjno-techniczna i organizacyjna Rady Dzielnicy i jej Komisji,
 • realizacja spraw kadrowych pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy Wesoła oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w dzielnicy, łącznie z dyrektorami instytucji kulturalnych, w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 • inicjowanie tworzenia projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich w zakresie właściwości dzielnicy,
 • koordynacja procesu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w dzielnicy,
 • koordynacja przebiegu procesu konsultacji społecznych organizowanych w dzielnicy,
 • realizacja polityki promocyjnej m.st. Warszawy w dzielnicy,
 • prowadzenie serwisu internetowego dzielnicy,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 • redagowanie Biuletynu Informacyjnego Dzielnicy Wesoła,
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami,
 • współpraca z Wydziałem Koordynacji i Rozwoju w Biurze Organizacji Urzędu,
 • organizacja pracy Urzędu Dzielnicy,
 • obsługa kancelaryjna Zarządu Dzielnicy,
 • przekazywanie uchwał Zarządu Dzielnicy według właściwości,
 • prowadzenie rejestru uchwał Zarządu Dzielnicy,
 • udzielanie pomocy radnym Dzielnicy w sprawowaniu ich mandatu,
 • kierowanie uchwał Rady Dzielnicy zgodnie z właściwością,
 • prowadzenie rejestrów uchwał Rady Dzielnicy,
 • prowadzenie rejestrów interpelacji i wniosków,
 • gospodarowanie etatami i funduszem płac w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 • prowadzenie spraw pracowników, związanych z realizacją regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • realizacja polityki kadrowej w zakresie rekrutacji, selekcji, systemu ocen oraz systemu szkoleń,
 • planowanie i organizacja szkoleń, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników,
 • organizowanie praktyk studenckich, wolontariatu oraz staży dla bezrobotnych we współpracy z Urzędem Pracy,
 • opracowywanie projektu planu wydatków budżetu m.st. Warszawy dotyczącego wynagrodzeń,  szkoleń i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń pracowników Urzędu Dzielnicy Wesoła,
 • współpraca z Zespołem ds. BHP Biura Kadr i Szkoleń w zakresie realizacji przepisów BHP,
 • przyjmowanie i ewidencjonowanie oświadczeń majątkowych, oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i oświadczeń lustracyjnych,
 • udzielanie informacji na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy oraz zainteresowanym podmiotom z terenu dzielnicy,
 • przygotowanie i składanie wniosków aplikacyjnych we współpracy z biurami merytorycznymi,
 • prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów planowanych i realizowanych na terenie dzielnicy w ramach określonych funduszy europejskich,
 • utrzymywanie kontaktów z Biurem Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego oraz z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych,
 • utrzymywanie kontaktów z urzędami centralnymi (w szczególności z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim oraz organami samorządowymi zaangażowanymi w proces wdrażania funduszy Unii Europejskiej),
 • koordynacja obsługi systemu ESOG,
 • konsultacje z mieszkańcami,
 • przygotowywanie informacji o stanie realizacji kolejnych edycji budżetu partycypacyjnego,
 • współpraca z Centrum Komunikacji Społecznej,
 • organizowanie spotkań i debat z mieszkańcami,
 • współpraca z Centrum Komunikacji Społecznej,
 • współpraca z Biurem Marketingu Miasta, związana w szczególności ze stosowaniem systemu identyfikacji wizualnej znaku promocyjnego m.st. Warszawy w dzielnicowych materiałach promocyjnych i informacyjnych,

Więcej informacji

Naczelnik Renata Mroczkowska
adres: 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.wow@um.warszawa.pl
pokój: 215
telefon: 22 773 60 46, 22 773 60 50, 22 773 60 81

zakres działania:

 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i wyposażeniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, między innymi w pracownie internetowe i centralne biblioteki multimedialne,
 • wykonywanie zadań związanych z zapewnianiem dostępności do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym udział w pracach związanych z naborem do szkół ponadgimnazjalnych, tworzeniem warszawskiej sieci szkół oraz prowadzeniem inwestycji,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań o charakterze lokalnym,
 • prowadzenie spraw kadrowych Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym przygotowywanie propozycji dodatków motywacyjnych i funkcyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Prezydenta m.st. Warszawy II-go stopnia oraz medalu Komisji Edukacji Narodowej, wnioskowanie o przyznanie nagrody Prezydenta m.st. Warszawy I-go stopnia, nagrody Kuratora Oświaty oraz nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nauczycielom szkół,
 • wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem opłat za kształcenie i dokształcanie nauczycieli,
 • prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową oraz udziałem uczniów, nauczycieli oraz szkół w programach międzynarodowych,
 • prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne, z wyłączeniem szkół specjalnych i placówek specjalnych,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawdzaniem kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych oświatowych gromadzonych w bazach danych oświatowych,
 • wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad działalnością instytucji kultury m.st. Warszawy, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi,
 • prowadzenie rejestrów instytucji kultury, z wyłączeniem instytucji nadzorowanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem rocznych dotacji na koszty prowadzenia działalności przez instytucje kultury w tym sprawozdawczości, z wyłączeniem instytucji nadzorowanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem imprez kulturalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z animacją działań kulturalnych,
 • nadzór nad utrzymaniem i właściwym wykorzystaniem bazy sportowej i rekreacyjnej,
 • tworzenie warunków do rozwoju sportu szkolnego.

Więcej informacji

podlegają mu:

 • PLACÓWKI PUBLICZNE
 • Szkoła Podstawowa Nr 171 im. Stanisława Staszica
 • Szkoła Podstawowa Nr 353
 • Zespół Szkół Nr 94
 • Szkoła Podstawowa Nr 172
 • im. Polskiej Organizacji Wojskowej
 • Gimnazjum Nr 118
 • Szkoła Podstawowa Nr 173 im. Górników Polskich
 • Szkoła Podstawowa Nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
 • Gimnazjum Nr 120 im. Noblistów Polskich
 • Gimnazjum Nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Przedszkole Nr 261 "Pod dębami"
 • Przedszkole Nr 262
 • Przedszkole Nr 260
 • Przedszkole Nr 259
 • Dzielnicowe Centrum ds. Integracji dla Dzielnicy Wesoła

Naczelnika Wydziału Piotr Zieliński
adres: 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.wsz@um.warszawa.pl
pokój: 216
telefon:

 • 22 773 60 25
 • 22 773 60 18
 • 22 773 75 44-świadczenia rodzinne

zakres działania:

 • utrzymywanie i eksploatacja gminnych zasobów lokalowych,
 • prowadzenie spraw dotyczących spadków nabytych przez m.st. Warszawa i Skarb Państwa, w tym związanych z długami spadkowymi, gdy w skład masy spadkowej wchodzi:
 • prawo własności do nieruchomości lokalowej,
 • ograniczone prawo do nieruchomości lokalowej.
 • prowadzenie ewidencji nabytych w drodze spadku praw, o których mowa w pkt 2 lit. a i b,
 • monitoring wspólnych działań z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
 • utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej i innych placówek pomocy społecznej o charakterze lokalnym.

Więcej informacji

Pracownicy

 • Justyna Dziedzicka-Konieczko
 • Aneta Stosio

adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.poczta@um.warszawa.pl
pokój: 217
telefon: 22 773 60 45

zakres działania:

 • prowadzenie spraw z zakresu określania lub zmiany stawki procentowej oraz aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu zgodnie z art. 73, 77 i 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz dokonywanie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w sytuacji, gdy z wnioskiem w tej sprawie wystąpi użytkownik wieczysty, zgodnie z art. 81 wymienionej ustawy;
 • prowadzenie spraw z zakresu ustalania innego niż ustawowy terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 • prowadzenie spraw z zakresu ustalania 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, przeznaczonych na cele mieszkaniowe, zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 • składanie wniosków do sądu o wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelności m.st. Warszawy, w przypadku gdy nastąpiło zaspokojenie wierzytelności, w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm.);

Więcej informacji

Mecenas

 • Jan Burbo
 • Monika Kobylińska

adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.poczta@um.warszawa.pl
pokój: 214
telefon: 22 773 60 88

zakres działania:

 • wydawanie opinii prawnych w sprawach należących do zakresu działania Dzielnicy na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy, w sprawach przekazanych do realizacji Dzielnicom na podstawie statutów Dzielnic oraz innych uchwał Rady m.st. Warszawy, w sprawach przekazanych do realizacji Członkom Zarządów Dzielnic oraz pracownikom Wydziałów dla Dzielnicy na podstawie upoważnień lub pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta, Zastępcę Prezydenta lub Skarbnika, z zastrzeżeniem zadań Biura Prawnego, a także w sprawach związanych z organizacją Urzędu Dzielnicy,
 • wykonywanie zastępstwa procesowego, w sprawach należących do zakresu działania Dzielnicy na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy, w sprawach przekazanych do realizacji Dzielnicom na podstawie statutów Dzielnic oraz innych uchwał Rady m.st. Warszawy, a także w sprawach przekazanych do realizacji Członkom Zarządów Dzielnic oraz pracownikom wydziałów dla Dzielnic na podstawie upoważnień lub pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta, Zastępcę Prezydenta lub Skarbnika oraz w sprawach dotyczących nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy, z zastrzeżeniem zadań Biura Prawnego.

Więcej informacji

Kierownik Zespołu Grażyna Garwacka
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.srodowisko@um.warszawa.pl
pokój: 212
telefon:

 • 22 773 60 36
 • 22 773 60 08

zakres działania:

 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Dzielnicy,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem terenów i obiektów zieleni na terenie Dzielnicy,
 • kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska,
 • kontrola zgodności sposobu korzystania ze środowiska przez przedsiębiorców z wydanymi zezwoleniami i obowiązującym prawem,
 • opiniowanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie działania Wydziału,
 • kontrola właścicieli nieruchomości i egzekucja administracyjna w zakresie wykonywania obowiązków związanych z zapewnieniem utrzymania czystości i porządku,
 • realizacja zadań z zakresu rolnictwa w tym:
  w zakresie ochrony roślin uprawnych,
  prowadzenie działalności informacyjnej wśród rolników w zakresie wykorzystania środków z UE,
 • realizacja zadań w zakresie ochrony zwierząt,
 • ewidencjonowanie obiektów objętych ochroną wynikającą z przepisów o ochronie przyrody,
 • nadzór oraz utrzymywanie ujęć wody oligoceńskiej będących w administrowaniu Dzielnicy,
 • realizacja zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem bezdomności zwierząt na terenie Dzielnicy,
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Więcej informacji

Kierownik Zespołu Jerzy Błaszczyk
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.zp@um.warszawa.pl
pokój: 210
telefon: 22 773 60 27

zakres działania:

 • zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz konkursów w Urzędzie Dzielnicy,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,
 • przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych w Urzędzie Dzielnicy,
 • współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w związku z udzielanymi w Urzędzie Dzielnicy zamówieniami publicznymi,
 • współpraca z gospodarstwami pomocniczymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w Dzielnicy w zakresie udzielania zamówień publicznych,
 • wykonywanie zadań w zakresie budowania i prowadzenia bazy danych o zamówieniach publicznych w m.st. Warszawa,
 • opracowywanie projektów planów dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy,
 • sprawozdawczość i raportowanie z udzielonych zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy na rzecz Biura Zamówień Publicznych.