Imieniny: Filip, Helena, Leon
niedziela 11 kwietnia 2021

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Komórki organizacyjne

Naczelnik Marta Wepa
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.urzad@um.warszawa.pl
pokój: 007
telefon:

 • 22 443 40 00 - punkt informacyjny
 • 22 443 40 10 - działalność gospodarcza
 • 22 443 40 04 do 06 - architektura, geodezja, gospodarka nieruchomościami, infrastruktura, kultura, ochrona środowiska, oświata, sport, sprawy lokalowe, zdrowie
 • 22 443 40 01 - fax

zakres działania:

 • wykonywanie zadań związanych z obsługą mieszkańców w zakresie przyjmowania wniosków, skarg i innej korespondencji, udzielanie informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw oraz wydawania dokumentów,
 • zbieranie informacji na temat stanu spraw kierowanych za pośrednictwem Wydziału do rozpatrzenia przez komórki organizacyjne Urzędu, a także informowanie o stanie ich realizacji w zakresie przestrzegania terminów i procedur,
 • przygotowywanie bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz, a także opracowywanie propozycji udoskonaleń zasad i procedur obsługi interesantów oraz ich wdrażanie,
 • wykonywanie zadań w zakresie działalności gospodarczej i zezwoleń.

 

Naczelnik Katarzyna Przybyszewska
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.wag@um.warszawa.pl
pokój: 005
telefon: 22 443 41 30

zakres działania:

 • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem budynkami, a także z administrowaniem lokalami, w których mieszczą się Urząd Dzielnicy i delegatury biur,
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego znajdującego się w ewidencji prowadzonej przez Wydział,
 • zapewnienie zaopatrzenia,
 • zapewnienie obsługi telekomunikacyjnej,
 • zapewnienie obsługi transportowej,
 • zapewnienie obsługi technicznej,
 • wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów,
 • prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Dzielnicy.

 

Naczelnik Anna Dąbrowska
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.wab@um.warszawa.pl
pokój: 206-207, 208, 209
telefon:

 • 22 443 41 14, 22 443 41 15 - prawomocność decyzji, dziennik budowy, udostępnianie dokumentacji
 • 22 443 41 19, 22 443 41 20, 22 443 41 16 - warunki zabudowy, cel publiczny, wypis i wyrys z miejscowych planów, zaświadczenia o zgodności z planem miejscowym, zaświadczenia o rewitalizacji, opinie
 • 22 443 41 17, 22 443 41 18 - zgłoszenia, pozwolenia na budowę/rozbiórkę, przeniesienie pozwolenia, informacja publiczna

zakres działania:

 • w zakresie architektury i budownictwa - wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, wezwań i zawiadomień
 • w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego - wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, wezwań i zawiadomień
 • w zakresie transportu kolejowego - udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo dopuszczające usytuowanie budowli i budynków w sąsiedztwie linii kolejowej, nie mogących zakłócać działania urządzeń służących do prowadzenia ruchu kolejowego,
 • w zakresie własności lokali - wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali
 • w zakresie dróg powiatowych i gminnych - wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Główny Księgowy Dzielnicy Agnieszka Kowalczyk 
adres: ul.  1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.wbk@um.warszawa.pl
pokój: 116
telefon: 22 443 41 45, 22 443 41 46, 22 443 41 60, 22 443 41 55

zakres działania:

 • opracowywanie propozycji do projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy,
 • prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m. st. Warszawy,
 • prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo – księgowej Dzielnicy,
 • naliczanie, pobór oraz windykacja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie wstępnej windykacji należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych z obszaru dzielnicy – wysyłanie wezwań do zapłaty i upomnień,
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych, sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego, sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy,
 • analiza dokumentów przedkładanych do kontrasygnaty oraz prowadzenie ewidencji zaangażowania środków,
 • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.

podlega mu:

 • Referat Finansowo-Księgowy
 • Referat Gospodarki Odpadami i Podatku Vat

Naczelnik Bożena Bogusz
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.wgn@um.warszawa.pl
pokój: 218, 219, 220
telefon: 22 443 40 90, 22 443 40 94

zakres działania:

 • prowadzenie spraw w zakresie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, terminów oraz innych spraw wynikających z umów oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste;
 • kontrola wykonywania umów i rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego;
 • składanie wniosków do sądu o ustanawianie i wykreślenie hipotek stanowiących zabezpieczenie wierzytelności m.st. Warszawy ;
 • zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi we władaniu szkół, placówek oświaty i wychowania m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy nie posiadających osobowości prawnej, w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia na okres do 3 lat;
 • prowadzenie spraw z zakresu wyrażania zgody właścicielskiej w trybie art. 83 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dla nieruchomości m.st. Warszawy;
 • udostępnianie nieruchomości w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi;
 • obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi – użytkowaniem lub służebnością przesyłu;
 • prowadzenie spraw ustanowienia służebności przejścia i przejazdu na nieruchomościach m.st. Warszawy oraz spraw ustanowienia drogi koniecznej;
 • naliczanie opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów dzierżaw, najmu i użyczenia na okres nie dłuższy niż trzy lata, nieruchomości gruntowych będących we władaniu lub stanowiących własność m.st. Warszawy;
 • prowadzenie spraw dotyczących ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości położonych na terenie dzielnicy, będących własnością m.st. Warszawy oraz opłat z tytułu prawa trwałego zarządu;
 • prowadzenie spraw dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy;
 • regulacja stanu prawnego gruntów na rzecz m.st. Warszawy, zakładanie i aktualizowanie ksiąg wieczystych,
 • prowadzenie spraw z zakresu scalenia i podziałów nieruchomości w trybie art. 101-108 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • zadania związane z udostępnianiem stanowisk do prowadzenia handlu obwoźnego;
 • prowadzenie zasobu nieruchomości m.st. Warszawy;
 • regulacja praw do gruntu ogrodów działkowych;
 • regulacja praw do nieruchomości m.st. Warszawy na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz ich związków;
 • prowadzenie spraw w zakresie nabywania nieruchomości na własność m.st. Warszawy;
 • prowadzenie postępowań mających na celu przeciwdziałanie zasiedzeniu gruntów m.st. Warszawy;
 • prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem m.st. Warszawy w postępowaniach administracyjnych dotyczących zwrotów wywłaszczonej nieruchomości lub jej części;
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym, bezprzetargowym i rokowań;
 • udział w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości m.st. Warszawy;
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym dróg gminnych oraz kontrolowanie i egzekwowanie prawa własności m.st. Warszawy w pasach drogowych dróg gminnych.

Naczelnik Andrzej Pylak
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.wir@um.warszawa.pl
pokój: 201
telefon:

 • 22 443 41 70
 • 22 443 41 72- drogi
 • 22 443 41 76 - wodociągi i kanalizacja

zakres działania:

 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej w zakresie systemów: wodociągowo-kanalizacyjnego, ciepłowniczego, elektroenergetycznego i gazowego,
 • monitorowanie procesów rozwojowych (samoistnych i stymulowanych zamierzeniami planistycznymi) Dzielnicy w celu dokonania oceny zapotrzebowania oraz rezerw zaopatrzenia w media energetyczne, wodę i kanalizację,
 • badanie spójności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Dzielnicy,
 • ewidencja urządzeń infrastruktury komunalnej umożliwiająca utworzenie, wdrożenie i eksploatowanie ogólnomiejskiego systemu numerycznego, wchodzącego w skład Systemu Informacji Przestrzennej m.st. Warszawy, w zakresie branż, o których mowa w pkt 1,
 • prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o drogach, w odniesieniu do dróg gminnych, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
 • realizacja zadań związanych z utrzymaniem i remontami dróg gminnych, w tym przygotowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych w tym zakresie, obejmujących także będące w zarządzie Dzielnicy drogi wewnętrzne,
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań technicznych z zakresu inżynierii ruchu na drogach gminnych oraz współpraca w tym zakresie z Biurem Drogownictwa i Komunikacji,
 • wykonywanie czynności w zakresie ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami w odniesieniu do dróg gminnych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach zagrożeń i awarii,
 • wykonywanie zadań z zakresu utrzymania i funkcjonowania iluminacji obiektów,
 • administrowanie i opieka nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie Dzielnicy, w tym w obrębie pasów drogowych,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych określonych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy i wieloletnim programie inwestycyjnym,
 • bieżące rozliczanie wydatków inwestycyjnych,
 • wykonywanie czynności związanych z końcowym rozliczeniem zadania i przekazaniem wytworzonego majątku przyszłemu użytkownikowi - po zakończeniu procesu inwestycyjnego we współpracy z Głównym Księgowym Dzielnicy,
 • opracowywanie projektów planów inwestycyjnych dzielnicy - rocznych i wieloletnich,
 • przekazywanie danych o wykonaniu inwestycji do Biura Rozwoju Miasta,
 • sporządzanie propozycji (w zakresie finansowym i rzeczowym) zadań inwestycyjnych do uwzględnienia w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy i wieloletnim programie inwestycyjnym oraz propozycji zmian w załączniku dzielnicowym w trakcie trwania roku budżetowego wraz z wynikającymi z tego zmianami w wieloletnim programie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik do budżetu m.st. Warszawy,
 • sporządzanie i aktualizacja harmonogramów dla zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy,
 • opracowywanie sprawozdawczości (w zakresie finansowym i rzeczowym) dotyczącej zadań inwestycyjnych ujętych w dzielnicowym załączniku do budżetu m.st. Warszawy, w tym miesięcznej informacji o stanie realizacji dzielnicowych zadań inwestycyjnych,
 • współpraca z właściwymi biurami (w tym uzyskiwanie stosownych opinii) w zakresie planowania i realizacji zadań inwestycyjnych,
 • monitorowanie zadań i inwestycji dzielnicowych realizowanych przez podmioty realizujące zadania inwestycyjne.

 

Naczelnik Grażyna Garwacka
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.wos@um.warszawa.pl
pokój: 212
telefon:

 • 22 443 40 18 - zgłoszenia w sprawie usunięcia drzew, place zabaw
 • 22 443 40 17 - utrzymanie zieleni, decyzje w sprawie usunięcia drzew
 • 22 443 40 16 - czystość, drogi, zwierzęta

zakres działania:

 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Dzielnicy,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem terenów i obiektów zieleni na terenie Dzielnicy,
 • kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska,
 • kontrola zgodności sposobu korzystania ze środowiska przez przedsiębiorców z wydanymi zezwoleniami i obowiązującym prawem,
 • opiniowanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie działania Wydziału,
 • kontrola właścicieli nieruchomości i egzekucja administracyjna w zakresie wykonywania obowiązków związanych z zapewnieniem utrzymania czystości i porządku,
 • realizacja zadań z zakresu rolnictwa w tym:
  w zakresie ochrony roślin uprawnych,
  prowadzenie działalności informacyjnej wśród rolników w zakresie wykorzystania środków z UE,
 • realizacja zadań w zakresie ochrony zwierząt,
 • ewidencjonowanie obiektów objętych ochroną wynikającą z przepisów o ochronie przyrody,
 • realizacja zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem bezdomności zwierząt na terenie Dzielnicy,
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Naczelnik Dorota Gajewska
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.sekretariat@um.warszawa.pl
pokój: 108
telefon: 22 443 40 25

 • 22 443 41 06 - Sekretariat Zarządu Dzielnicy
 • 22 443 40 26 - Rada Dzielnicy

zakres działania:  

 • prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną i organizacyjną spotkań, narad z udziałem Naczelników Wydziałów i Członków Zarządu Dzielnicy,
 • obsługa administracyjno-techniczna i organizacyjna Rady Dzielnicy i jej Komisji,
 • inicjowanie tworzenia projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich w zakresie właściwości dzielnicy,
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami,
 • organizacja pracy Urzędu Dzielnicy,
 • obsługa kancelaryjna Zarządu Dzielnicy,
 • przekazywanie uchwał Zarządu Dzielnicy według właściwości,
 • prowadzenie rejestru uchwał Zarządu Dzielnicy,
 • udzielanie pomocy radnym Dzielnicy w sprawowaniu ich mandatu,
 • kierowanie uchwał Rady Dzielnicy zgodnie z właściwością,
 • prowadzenie rejestrów uchwał Rady Dzielnicy,
 • prowadzenie rejestrów interpelacji i wniosków,
 • udzielanie informacji na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy oraz zainteresowanym podmiotom z terenu dzielnicy,
 • przygotowanie i składanie wniosków aplikacyjnych we współpracy z biurami merytorycznymi,
 • prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów planowanych i realizowanych na terenie dzielnicy w ramach określonych funduszy europejskich,
 • utrzymywanie kontaktów z Biurem Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego oraz z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych,
 • utrzymywanie kontaktów z urzędami centralnymi (w szczególności z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim oraz organami samorządowymi zaangażowanymi w proces wdrażania funduszy Unii Europejskiej),

 

Naczelnik Renata Mroczkowska
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.wow@um.warszawa.pl
pokój: 215
telefon:

22 443 40 39 

zakres działania:

 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i wyposażeniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, między innymi w pracownie internetowe i centralne biblioteki multimedialne,
 • wykonywanie zadań związanych z zapewnianiem dostępności do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym udział w pracach związanych z naborem do szkół ponadgimnazjalnych, tworzeniem warszawskiej sieci szkół oraz prowadzeniem inwestycji,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań o charakterze lokalnym,
 • prowadzenie spraw kadrowych Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym przygotowywanie propozycji dodatków motywacyjnych i funkcyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Prezydenta m.st. Warszawy II-go stopnia oraz medalu Komisji Edukacji Narodowej, wnioskowanie o przyznanie nagrody Prezydenta m.st. Warszawy I-go stopnia, nagrody Kuratora Oświaty oraz nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nauczycielom szkół,
 • wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem opłat za kształcenie i dokształcanie nauczycieli,
 • prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową oraz udziałem uczniów, nauczycieli oraz szkół w programach międzynarodowych,
 • prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne, z wyłączeniem szkół specjalnych i placówek specjalnych,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawdzaniem kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych oświatowych gromadzonych w bazach danych oświatowych,

podlegają mu:

 • PLACÓWKI PUBLICZNE
 • Przedszkole nr 259 "Leśna Bajka"
 • Przedszkole nr 260
 • Przedszkole nr 261 „Pod dębami”
 • Przedszkole nr 262
 • Przedszkole nr 434
 • Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica
 • Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej
 • Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich
 • Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza KościuszkiSzkoła Podstawowa nr 353 im. „Wielkich Odkrywców”
 • Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • CLXIII Liceum Ogólnokształcące
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 23

 

Naczelnik Karolina Baranowska

adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.wpks@um.warszawa.pl 
pokój: 111
telefon:

 • 22 443 40 47 - kultura
 • 22 443 40 27 - promocja
 • 22 443 40 49 - sport

zakres działania:

 • promocja dzielnicy,
 • działalność kulturalna,
 • nadzór nad instytucjacmi kultury działającymi w dzielnicy,
 • sport i rekreacja,
 • ewidencja miejsc pamięci narodowej położonych na obszarze dzielnicy,
 • organizowanie spotkań z mieszkańcami,
 • prowadzenie konsultacji społecznych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) działającymi na obszarze dzielnicy,

Naczelnik Piotr Zieliński
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.wsz@um.warszawa.pl
pokój: 216
telefon:

 • 22 443 40 59 - sprawy lokalowe
 • 22 443 40 61 - świadczenia wychowawcze (500+)
 • 22 443 40 63 - świadczenia "Dobry start" (300+)
 • 22 443 41 90 - świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie "Za życiem")
 • 22 443 41 91  - świadczenia opiekuńcze
 • 22 443 40 64 - fundusz alimentacyjny
 • 22 443-40-64 - postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

zakres działania:

 • utrzymywanie i eksploatacja gminnych zasobów lokalowych,
 • prowadzenie spraw dotyczących spadków nabytych przez m.st. Warszawa i Skarb Państwa, w tym związanych z długami spadkowymi, gdy w skład masy spadkowej wchodzi:
 • prawo własności do nieruchomości lokalowej,
 • ograniczone prawo do nieruchomości lokalowej.
 • prowadzenie ewidencji nabytych w drodze spadku praw, o których mowa w pkt 2 lit. a i b,
 • monitoring wspólnych działań z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
 • utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej i innych placówek pomocy społecznej o charakterze lokalnym
 • realizacja  zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, Rodzina 500+ oraz „Dobry Start”
 • realizacja zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i spraw społecznych.

Podlegają mu:

 • Referat Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego
 • Referat  Polityki Lokalowej i Zarządu Zasobów Lokalowych
 • Jednoosobowe  stanowisko pracy ds. profilaktyki i spraw społecznych

 

Mecenas

 • Jan Burbo
 • Paweł Barańki

adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.urzad@um.warszawa.pl
pokój: 214
telefon: 22 443 40 52, 22 443 40 53

zakres działania:

 • wydawanie opinii prawnych w sprawach należących do zakresu działania Dzielnicy na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy, w sprawach przekazanych do realizacji Dzielnicom na podstawie statutów Dzielnic oraz innych uchwał Rady m.st. Warszawy, w sprawach przekazanych do realizacji Członkom Zarządów Dzielnic oraz pracownikom Wydziałów dla Dzielnicy na podstawie upoważnień lub pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta, Zastępcę Prezydenta lub Skarbnika, z zastrzeżeniem zadań Biura Prawnego, a także w sprawach związanych z organizacją Urzędu Dzielnicy,
 • wykonywanie zastępstwa procesowego, w sprawach należących do zakresu działania Dzielnicy na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy, w sprawach przekazanych do realizacji Dzielnicom na podstawie statutów Dzielnic oraz innych uchwał Rady m.st. Warszawy, a także w sprawach przekazanych do realizacji Członkom Zarządów Dzielnic oraz pracownikom wydziałów dla Dzielnic na podstawie upoważnień lub pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta, Zastępcę Prezydenta lub Skarbnika oraz w sprawach dotyczących nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy, z zastrzeżeniem zadań Biura Prawnego.

 

Kierownik Robert Postek

adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email:  wesola.it@um.warszawa.pl
pokój: -113
telefon: 22 443 41 37

 • zapewnienie obsługi informatycznej Urzędu Dzielnicy oraz delegatur,
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu Dzielnicy oraz przetwarzanych w nich danych,
 • utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej, administrowanie aplikacjami i usługami sieciowymi, serwerami i kontami użytkowników,
 • zapewnienie obsługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii stacjonarnej,
 • pomoc w wykonywaniu zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów.

Kierownik Jerzy Błaszczyk
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.zp@um.warszawa.pl
pokój: 210
telefon: 22 443 40 69

zakres działania:

 • zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz konkursów w Urzędzie Dzielnicy,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,
 • przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych w Urzędzie Dzielnicy,
 • współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w związku z udzielanymi w Urzędzie Dzielnicy zamówieniami publicznymi,
 • współpraca z gospodarstwami pomocniczymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w Dzielnicy w zakresie udzielania zamówień publicznych,
 • wykonywanie zadań w zakresie budowania i prowadzenia bazy danych o zamówieniach publicznych w m.st. Warszawa,
 • opracowywanie projektów planów dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy,
 • sprawozdawczość i raportowanie z udzielonych zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy na rzecz Biura Zamówień Publicznych.