Imieniny: Filip, Helena, Leon
niedziela 11 kwietnia 2021

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Delegatury

Naczelnik Małgorzata Kisiel
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.urzad@um.warszawa.pl
pokój: 004

telefon:

 • 22 443 40 80 - rejestracja pojazdów
 • 22 443 40 77 - prawa jazdy
 • 22 443 40 74 - dowody osobiste
 • 22 443 40 73 - ewidencja ludności

zakres działania:

 • Prowadzenie ewidencji ludności:
  - spraw związanych z zameldowaniem, wymeldowaniem, wydawaniem i wymianą dowodów osobistych
  - współdziałanie z właściwymi jednostkami w zakresie przekazywania danych zawartych w dzielnicowych zbiorach ewidencji ludności, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
  - udział w organizowaniu wyborów i referendów w szczególności poprzez prowadzenie i bieżącą aktualizację rejestru wyborców oraz sporządzanie i aktualizację spisów wyborców
 • Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, zatrzymywaniem, cofaniem i przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami.

Kierownik Zespołu Delegatury
Mariusz Żarski
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.bbizk@um.warszawa.pl
pokój: - 111
telefon: 22 443 41 11, 22 443 41 12

zakres działania:
Do zakresu działania delegatury należy w szczególności:

1) w zakresie bezpieczeństwa publicznego:

 1. analizowanie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 2. realizowanie i inicjowanie, przy współpracy z Policją i Strażą Miejską m.st. Warszawy, programów poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym współdziałanie z miejscowymi jednostkami Policji w zakresie służb ponadnormatywnych,
 3. przekazywanie informacji na temat nowych lokalizacji kamer systemu monitoringu wizyjnego na terenach dzielnic, wynikającej z realnej oceny zagrożenia przestępczością,
 4. gromadzenie, weryfikacja i aktualizacja informacji do elektronicznych baz danych dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności:

 1. monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń na terenie dzielnicy, związanych z możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz przedstawianie propozycji przedsięwzięć ograniczających ich skutki,
 2. gromadzenie, weryfikacja i przekazywanie danych do elektronicznych baz danych dotyczących zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
 3. realizacja zadań związanych z zapewnieniem informowania i ostrzegania mieszkańców dzielnicy o zagrożeniach,
 4. nadzór nad funkcjonowaniem i obsługą:
  radiostacji pracujących w systemie łączności zarządzania kryzysowego,
  urządzeń systemu alarmowania i ostrzegania,
 5. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu zabezpieczenia przed kradzieżą punktów alarmowych oraz udział w odbiorach prac remontowych,
 6. uczestniczenie w treningach radiotelefonicznej łączności zarządzania kryzysowego,
 7. uczestniczenie w przeglądach budowli przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy,
 8. pozyskiwanie, weryfikacja i przekazywanie danych do „Planu zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy" w zakresie dotyczącym dzielnic,
 9. realizowanie procedur pomocy osobom poszkodowanym w przypadku zdarzeń losowych,
 10. współudział w organizowaniu ewakuacji ludności w przypadku masowego zagrożenia dla życia i zdrowia;

3) w zakresie spraw obronnych:

 1. aktualizacja elektronicznych baz danych dotyczących spraw obronnych,
 2. uczestniczenie w opracowywaniu „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" w zakresie dotyczącym dzielnic,
 3. prowadzenie spraw z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej osób z terenu dzielnicy, w tym rozplakatowanie obwieszczeń,
 4. organizowanie „Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy" w dzielnicach,
 5. opracowywanie i aktualizacja planów akcji kurierskiej oraz realizacja zadań związanych z ich uruchomieniem, w tym szkolenie kurierów,
 6. opracowanie i aktualizacja planów rozplakatowania obwieszczeń o powołaniu osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny oraz realizacja zadań z tego zakresu na terenie dzielnicy,
 7. przyjmowanie udokumentowanych wniosków, dotyczących wypłat świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia od żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
 8. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu uznania osób, którym doręczono karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierzy samotnych,
 9. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
 10. opracowywanie i aktualizacja planów świadczeń osobistych i rzeczowych w terminie ustalonym przez Wydział Spraw Obronnych,
 11. współudział w realizacji zadań z zakresu HNS (Wsparcia Państwa Gospodarza),
 12. udział w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, ćwiczeń i treningów obronnych,
 13. udział w opracowaniu i aktualizacji „Wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli, mających pierwszeństwo do zaopatrzenia się w paliwa pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, mających siedzibę na obszarze administracyjnym m.st. Warszawy",
 14. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem z urzędu (radnych dzielnicy) i na wniosek (osób, których powołanie do czynnej służby wojskowej groziłoby zaprzestaniem lub poważnym zakłóceniem pracy urzędu dzielnicy) od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

4) w zakresie ochrony informacji niejawnych - prowadzenie punktów przechowywania dokumentów niejawnych, w tym:

 1. nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone" w urzędzie dzielnicy, w tym ich rejestrowanie i przechowywanie;
 2. udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom do tego uprawnionym;
 3. egzekwowanie zwrotu dokumentów niejawnych;
 4. kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów niejawnych w urzędzie dzielnicy;
 5. udostępnianie zlokalizowanego w punkcie stanowiska komputerowego przystosowanego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone" uprawnionym użytkownikom i nadzorowanie pracy na tym stanowisku.

Załączniki:

Nieczynne do odwołania. Najbliże placówki ul. Włókiennicza 54 (Wawer) tel. 22 443 41 88 oraz ul. Grochowska 274 (Praga Południe) tel. 22 443 95 98.

Zastępca Kierownik Małgorzata Piotrowicz
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
pokój: 003
telefon: 22 443 41 99