Imieniny: Małgorzata, Marta, Wiktor
piątek 22 lutego 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

Bezpieczeństwo

 

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wesoła

uprzejmie informuje, że dyżury dla mieszkańców będą pełnione według poniższego harmonogramu: 

  • 11 lutego, godz. 16:00 – 18:00 – dyżur ogólny dla mieszkańców Dzielnicy Wesoła (Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pułku 33, pok. -111)
  • 13 lutego, godz. 11:00 – 12:00 –      Grupa Osiedlowa Centrum (spotkanie na ul. W. Raczkiewicza róg al. Armii Krajowej)
  • 20 lutego, godz. 11:00 – 12:00 –      Grupa Osiedlowa Stara Miłosna (spotkanie na ul. Jana Pawła II 1 – parking przy sklepie Lidl)
  • 27 lutego, godz. 11:00 – 12:00 –      Grupa Osiedlowa Zielona (spotkanie na ul. Wspólnej róg ul. Brata Alberta – parking przy sklepie K&M)

Podczas dyżurów mogą Państwo zgłaszać wszelkie nieprawidłowości wpływające na poczucie Państwa bezpieczeństwa, zagrażające życiu lub zdrowiu, czy wynikające z wandalizmu i innych negatywnych zjawisk. Mogą Państwo zgłaszać te sprawy bezpośrednio do osób uczestniczących w spotkaniach, tj.

Przedstawicieli Komisariatu Policji Wesoła

Przedstawicieli VII Oddziału Terenowego Straży Miejskiej

Pracowników tut. Delegatury BBiZK

 

Przejęcie obsługi numeru alarmowego 997:

Nowe syreny alarmowe także w Wesołej:

     

 

 

 

11 lutego (11.2) obchodzony jest w Europie jako Dzień Numeru Alarmowego 112. Stworzono go po to, aby z każdego miejsca naszego kontynentu przez całą dobę móc wezwać pomoc, gdy zagrożone jest życie nasze lub innych.           

Numer powinniśmy wykręcać tylko w przypadku, gdy potrzebujemy pomocy w sytuacji realnego niebezpieczeństwa utraty zdrowia czy życia. Niestety przepis ten jest często łamany i to nie tylko u nas, ale w całej Europie. - Co roku przypominamy o tym, że operatorzy numeru 112 pomagają, gdy naprawdę potrzebujemy pomocy w tragicznych sytuacjach naszego życia.  Telefon do nich to nie czas na zabawę ani żarty – przypomina Hanna Gronkieiwcz-Waltz,  Prezydent Warszawy.

Wdrażanie numeru 112 w Europie rozpoczęło się na mocy dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 marca 2002 r., a od 2008 roku jest to numer ratunkowy obowiązujący na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, osoby przebywające na terenie dowolnego kraju Unii mają możliwość połączenia się z operatorem bezpłatnego numeru 112 oraz uzyskać pomoc. Operatorzy numeru alarmowego muszą władać co najmniej jednym językiem obcym.

112 to wołanie o pomoc Według danych warszawskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) mieszczącego się przy ul. Młynarskiej 43/45, nadal największym problemem są połączenia bezzasadne. Z roku na rok jest ich trochę mniej, ale nadal stanowią  ¾ połączeń (w 2013 roku, kiedy CPR w Warszawie zaczęło funkcjonować, takich  połączeń było 75%, w roku 2016 - 71%). Fałszywe połączenia to w większości pomyłki, zabawy dzieci telefonami, zapytania niezwiązane z ratownictwem, próby zamawiania usług (np. cateringowych) i przypadkowe uruchomienia telefonów. Połączenia te zajmują czas operatorów i blokują linię, która staje się niedostępna w sytuacji realnego zagrożenia życia lub zdrowia osoby potrzebującej pomocy.

Jeden rok, milion połączeń W 2016 roku 70 operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy Młynarskiej przyjęło 1 079 849 połączeń, z czego 266 430 przekazało służbom - w największej części do policji (w następnej kolejności do Pogotowia Ratunkowego i Straży Pożarnej). Operatorzy przyjmują średnio 2 950 połączeń na dobę, najwięcej zgłoszeń wpływa między godz. 15 a 19. Poprawił się średni czas oczekiwania na połączenie z operatorem i wynosi 8 sekund.

Jak działa CPR? W Polsce jest 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Znajdują się w każdym mieście wojewódzkim oraz dodatkowo w Radomiu. Podstawowym założeniem systemu jest jak najszybsze odebranie połączenia i powiadomienie służb udzielających pomocy. W przypadku, gdy osoba przebywająca na terenie danego województwa łączy się z numerem 112 i nie może uzyskać połączenia z centrum na tym terenie, zgłoszenie jest przekazywane do innego ośrodka zgodnie z tzw. regułą zastępowalności. Operator, który odbierze zgłoszenie ustala lokalizację zdarzenia oraz przekazuje informacje do odpowiednich służb.

System informatyczny działający w centrach pozwala na identyfikację numeru telefonu zgłaszającego. System dodatkowo wyświetla dane osoby, na którą telefon jest zarejestrowany oraz  prezentuje na mapie aktualną lokalizację telefonu. Pomaga to nie tylko w udzieleniu pomocy w sytuacji, gdy ktoś nie potrafi podać dokładnej lokalizacji (np. dziecko lub w przypadku wypadku samochodowego poza terenem zabudowanym), ale również ułatwia identyfikowanie fałszywych zgłoszeń, w przypadku, gdy zgłaszający podaje nieprawdziwą lokalizację. Spot promujący numer 112 będzie emitowany w stołecznej komunikacji od 6 do 12 lutego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 roku w okresie od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 roku przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

Do kwalifikacji wojskowej w 2018 roku wzywa się:
1. mężczyzn urodzonych w 1999 r.;
2. mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1997 i 1998, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4. kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
5. osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W ramach kwalifikacji wojskowej realizowane są następujące przedsięwzięcia:
1. przeprowadzanie badania lekarskiego i ustalanie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
2. następuje wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
3. zakładana lub aktualizowana jest ewidencja wojskowa;
4. wydawane są wojskowe dokumenty osobiste;
5. prowadzona jest rekrutacja do ochotniczych form służby wojskowej.

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia.

Osoba, która z ważnych przyczyn (np. z powodu składania egzaminu maturalnego) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.

Wojewoda Mazowiecki powołał na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy 5 powiatowych komisji lekarskich. Dla mieszkańców z dzielnicy Wesoła właściwą jest: Powiatowa Komisja Lekarska Nr 4 z siedzibą  w Dzielnicy Praga Południe, ul. Mińska 1/5, Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5,  tel. 519 047 444, czas pracy komisji: 19.02 - 20.04.2018 r.

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników komisji lekarskich oraz pracowników Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, tel. 22 443 41 11/12

 

 

 PATROLE PONADNORMATYWNE TEKŻE NA ULICACH WESOŁEJ:

Stołeczna Policja otrzymała z budżetu Warszawy 4,6 mln zł na służby ponadnormatywne, dzięki którym patrolowane są niebezpieczne rejony naszego miasta.

Będzie bezpieczniej – dodatkowe patrole na ulicach

Od wielu lat przekazujemy Komendzie Stołecznej Policji fundusze, dzięki którym opłacani są policjanci pełniący nadprogramową służbę na ulicach miasta – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy – Są oni kierowani w miejsca wskazane przez mieszkańców, bo to oni wiedzą najlepiej czy w danym rejonie obecność policjanta jest niezbędna.  
Stosowne porozumienie pomiędzy Prezydentem m.st. Warszawy, a Komendantem Stołecznym Policji zawarto 28 lutego 2018 r. Przekazane fundusze pozwolą na wystawienie 20 000 służb.

Mieszkańcy wiedzą, gdzie jest niebezpiecznie
Miejsca, które policjanci będą patrolować wskazywane są przez mieszkańców, podczas spotkań w ramach ogólnomiejskiego programu „Bezpieczne osiedle”. Biorą w nich udział obok mieszkańców, funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej oraz przedstawiciele m.st. Warszawy. Średnio w miesiącu wskazywanych jest około 100 miejsc, które obejmowane są szczególnym nadzorem przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji.
W miarę poprawy stanu bezpieczeństwa w danym rejonie następuje zmiana lokalizacji pełnienia służby, także według sugestii mieszkańców.

Ponadnormatywy są potrzebne
W ubiegłym roku w ramach służby ponadnormatywnej zatrzymano 171 sprawców przestępstw i wykroczeń, wylegitymowano 54 573 osób, pouczono 24 202 osób, ukarano mandatami karnymi 18 640 sprawców wykroczeń. Niebagatelną rolę pełni już sama obecność policjantów w mundurach w miejscach zagrożonych. Od lat konsekwentnie realizowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, w tym także w zakresie wsparcia finansowego policji, sprawiają, że Warszawa jest jednym z najbezpieczniejszych miast w Polsce.

Warszawa wspiera finansowo Policję
W 2018 roku stołeczny ratusz na dofinansowanie Komendy Stołecznej Policji planuje przeznaczyć 7 mln zł z przeznaczeniem m.in. na służby ponadnormatywne – 4 600 000 zł, nagrody pieniężne - 200 000 zł, na utrzymanie koni służbowych - 200 000 zł. oraz na zakup urządzeń oraz dofinasowanie zakupu radiowozów - 2 mln zł.

 

Co gdzie zgłaszać

Zagrożenie zatrucia czadem 

Afrykański Pomór Świń Powiatowy Lekarz Weterynarii  w sprawie afrykańskiego pomoru świń

Kontrole autokarów przed wakacyjnymi wyjazdami