Imieniny: Hanna, Julian, Łukasz
piątek 18 października 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

04/06/2019

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

 

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/04 kV  w ulicach: 1 Praskiego Pułku, Trakt Brzeski, Teodozji, Tramwajowej i Objazdowej, na działkach ew. nr: 50/2, 50/1, 117/16, 117/29, 21/13,  116/1, 117/2, 117/25, 117/26, 21/14, 117/28, 117/27 z obrębu 8-07-02;  1/11, 2, 26 z obrębu 8-07-10; 148, 1/8, 1/27 z obrębu 8-07-09;  w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

          Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1817) oraz § 17 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 6725) zawiadamiam o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa w poniedziałki lub czwartki w godzinach 8.00 -16.00, pok. 207 w terminie siedmiu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia