Imieniny: Gabriel, Anastazjia, Anna
sobota 27 lutego 2021

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

09/09/2019

Monitoring wizyjnego nr Nr ODO/OU/W/4

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu zainstalowanego w obiekcie położonym przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl.

 3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994, ze zm.);

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 poz. 995, ze zm.);

 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.)

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, tj. zapewnienia porządku publicznego, a także ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, interesantów i osób trzecich oraz ochrony mienia na terenie Urzędu m. st. Warszawy.

 2. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: budynek urzędu oraz obszar wokół urzędu – chodniki i parking.

 3. Administrator ograniczył do niezbędnego minimum nagrywanie przestrzeni publicznej.

 4. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dźwięku).

 5. Dane z monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są przechowywane przez okres do 30 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w ust. 9.

 6. Administrator Danych Osobowych każdorazowo zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:

  a) na uzasadniony pisemny wniosek osób trzecich,

  b) na pisemny wniosek organów prowadzących postępowania.

 1. Zabezpieczone z monitoringu wizyjnego dane są udostępniane wyłącznie:
 1. organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, w szczególności policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów;

 2. osobie fizycznej na podstawie przepisów RODO (z poszanowaniem praw i wolności osób postronnych).

 1. Niezależnie od regulacji zawartej w ust. 9, Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów zawieranych przez Administratora danych osobowych z podmiotami świadczącymi koncesjonowane usługi ochrony osób i mienia.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych.
 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.